skip to Main Content

Авариен ремонт на топлопровод в ж. к. ”Захарна фабрика“, бл. 130

ilinden-novini

На основание чл. 72, ал.2. от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост” Ви уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ж. к. ”Захарна фабрика“ зад бл. 130, с изкоп.

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 23.01.2023 г. до 17:00 ч. на 10.02.2023 г.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа. Повече информация може да намерите на нашата интернет страница www.toplo.bg.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба № 3 от

16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите въстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия. Въстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „Настилки 2019” ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение № 772 на СОС.

Back To Top
Skip to content