skip to Main Content

Авариен ремонт на топлопровод на ул.„Чавдарица“

ilinden-novini

На основание   чл. 72   ал. 2   от   ЗУТ   (обн. ДВ бр.1 от Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.)   и в съотвествие с „Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви   уведомяваме, че поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителни работи на обект с адрес: ж.к.„Илинден”, ул.„Чавдарица“ до бл. 117, ще бъде затворен участъка между ул.„ Илия Кушев“ и ул. „Коньовица“ –  с изкоп – асфалт.

СМР ще бъдат извършени от  11.30 ч. на 27.06.2023 г. до 20.00 ч.  на 27.06.2023 г.

Прекъсването на топлоподаването ще бъде в рамките на 48 часа. Повече информация може да намерите на нашата интернет страница www.toplo.bg.

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава ІV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищатата и улиците (обн. ДВ, бр. 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия. Възстановяване на съответните настилки ще се извърши от фирма „Настилки 2019” ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО, приета с решение №772 на СОС.

Back To Top
Skip to content