skip to Main Content

Възможности за кандидатстване по Програма „София – град на младите и активните“ 2023

ilinden-novini
Столична община стартира приема на проекти за финансиране по Програма „София – град на младите и активните“ 2023 г.
В изпълнение на Стратегията за младите хора на Столична община (2017 – 2027 г.), с Решение № 290 по Протокол № 75 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет, е утвърдена Програма „София – град на младите и активните“.
Програмата подкрепя изпълнение на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.
Програмата се реализира в три подпрограми, насочени към стимулиране на младежката активност, придобиване на личностни умения и компетентности, здравно и гражданско образование, реализиране на събития, инициативи, кампании, оформяне и реновиране на открити и закрити пространства, по-добра информираност, ангажираност и активно включване на младите хора в опазването на околната среда и др.:
– „Младите за София – лидерство, доброволчество, активност“;
– „Моят град – територия на младежки инициативи“;
– „Споделени пространства, толерантност и подкрепа“.
Бенефициенти по Програмата са неправителствени организации, регистрирани на територията на Столична община, читалища, младежки организации, съгласно Закона за младежта, общински, държавни и частни средни училища, включително професионални и профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически съвети към средните училища, висши училища или студентски съвети, центрове за подкрепа на личностно развитие, районни администрации и малки населени места или местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации.
С Решение № 290 от 27.04.2023 година на Столичен общински съвет е обявената сесия за набиране на проектни предложения в периода от 05. май до 01. юни 2023 г., като кандидатстването с проекти е през електронната платформа: https://mladite.sofia.bg/
Пълната информация за Програмата можете да намерите на горепосочения електронен адрес, който е на отговорната дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.
Back To Top
Skip to content