skip to Main Content

Годишен отчет за дейносттта на обществения посредник на територията на СО през 2023 г.

img_header

Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Столична община. Позицията заема специфично място в общинската система. Длъжността е създадена с Решение № 10 на Столичния общински съвет (СОС) от 23.05.2001 г. Със същото решение е приет и първият правилник, регламентиращ реда и условията за изпълнение на функциите. През юли 2004 г., в съответствие с влезлия в сила през октомври 2003 г. нов член 21а в Закона за местното самоуправление и местната администрация, СОС приема нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Решение № 154 от 8.07.2004 г., изм. и доп. с решения № 465 от 22.06.2006 г. и № 45 от 29.01.2009 г, доп. с Решение № 465 № 82 от 22.06.2006 г., изм.  и доп. с Решение № 45 от 29.01.2009 г. на СОС).

Общественият посредник е независим в своята дейност, подчинява се на нормите на Конституцията на Република България, българското законодателство и ратифицираните международни актове и не принадлежи към политическа партия. Длъжността не е обвързана с властови, контролни и санкциониращи правомощия, а с посочване на възникнали затруднения при взаимодействието на граждани и юридически лица с конкретни общински звена и вземане на справедливи и законосъобразни решения. Работата се отличава с  гъвкавост, която позволява бърза намеса при необходимост, без утежняващи административни процедури, и е насочена към гарантиране на справедливо отношение към гражданите и равнопоставеност на страните. Подкрепата от органите на местното самоуправление и съдействието на общинската администрация са важно условие за резултатна работа. Дейността се финансира от общинския бюджет.

Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, както и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или изпълнение на административни услуги; предоставяне на невярна или непълна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството. Правомощията не се отнасят до вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и местното самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури.

В хода на разглеждане и произнасяне по постъпилите жалби се спазват принципите за независимост и обективност. В дейността се акцентира върху защита на законността, публичността, диалога и търсене на най-доброто решение. Обръщането към обществения посредник е леснодостъпен и безплатен начин за справедливо решение на различни казуси. Процедурите в работата са леки, отношението – безпристрастно, мерките – справедливи. Прилагането на тези принципи е всекидневие при изслушване, консултиране и  съдействие на граждани в Приемната. Екипът се допълва от заместник и четирима сътрудници: двама юристи, административен сътрудник и специалист по информационни технологии. Тематичното многообразие на жалбите е сериозно предизвикателство за всички, предполагащо познаване на изключително широкия обхват на приложимата в общинските дейности нормативна уредба и проследяване на изменения и допълнения в нея.

Към Постоянната комисия за връзки с гражданското общество до края на мандата на Столичния общински съвет 2019-2023 г. (съответстваща на комисията по чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник; наименованията на комисията са изменяни с Решение № 64 от 22.12.2011 г., Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), всеки месец е подавана писмена справка за постъпилите през периода жалби. Справки за последните два месеца на 2023 г. са внесени в СОС. Общественият посредник и заместникът участват в заседанията на комисията и при необходимост изразяват становища, отправят предложения и препоръки по разглеждани от комисията случаи.

Структурата на отчета е съобразена с последователността на темите, посочена в чл. 27, ал. 2 от Правилника. В приложения са посочени данни за броя на жалбите през годината, класификацията им по общински дейности и отчет за годишните разходи. Освен жалби, се регистрират и разглеждат и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, свързани с функционалната компетентност на обществения посредник. В съответствие с Правилника, в отчета се използва понятието жалба, а в примери се поясняват естеството на искането и резултатите по него.

Обща информация за подадените жалби и сигнали

Регистрираните жалби към 31 декември 2023 г. са 129 броя. Наблюдава се намаление в сравнение с 2022 г. (206 жалби) и увеличение спрямо 2021 г. (92). Повече са постъпили през март и декември – съответно по 15 и 16 жалби, а най-малко са през юни и юли – съответно по 3 и 6 жалби.

Приключени са 121 жалби. Към януари 2024 г. осем случая от предходната година са в работна фаза.

Връзка към целия документ ще откриете тук

Back To Top
Skip to content