skip to Main Content

Заповед на Главния архитект на Столична община

ilinden-novini

На основание чл. 1246, ал. 2 от Закона за устройство на територията ВУТ/, СО — район „Илинден” съобщава за издадена от Главният архитект на Столична община ЗАПОВЕД № САГ2З-РА5З-49О/28.О7.2О2З г. за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с идентификатори 68143.1202.418, 68134.1202.419, 68134.1202.421 и 68134.1202.422 по КККР с цел образуване на нов УПИ УПИ

ЖС” и УПИ  ОДЗ” и изменение план за регулация (ИПР) на контактен УПИ Vll-420 от кв. БА, м. „ж.к.“Разсадника-Бежанци”, СО район „Илинден”

С горецитирания административен акт и съпътстващата го документация, може да се запознаете всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. в стая 222, ет. 2 в сградата на СО — район „Илинден“, с административен адрес: ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори” № 10, вх. Б.

В 14- /четиринадесет-/ дневен срок от съобщаване на настоящото обявление, Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ. Жалбите се подават в СО – район „Илинден’ и се изпращат в Административен съд — София-град от Дирекция „Правно-нормативно обслужване” на Направление „Архитектура и градоустройство” – СО.

Back To Top
Skip to content