skip to Main Content

Кандидатствайте по Програма „Европа“ 2024 на Столична община, а защо не с партньор: СО – район „Илинден“?

evropa

Добрите европейски практики чрез приложими идеи за развитието и облагородяването на районите, взаимодействието между структурите на гражданското общество и органите на местната власт, засилването на гражданското участие и контрол в процеса на вземане на решения са само част от устойчивите приоритети на Програма „Европа“, която е отворена за потенциални бенефициенти, регистрирани по ЗЮЛНЦ с краен срок: 10 юни 2024 г. в 17:30 ч.

Настоящата 16. сесия за набиране на проектни предложения на програмата има рекорден бюджет от 1 000 000 лева. Одобрени са четири приоритетни области, като тяхното финансиране е по 200 000 лв. за първа и втора приоритетна област и по 300 000 лв. за трета и четвърта, а те самите са следните:

1. Развиване на партньорството между местната власт, граждански организации в частна и обществена полза за провеждане на летни програми за устойчиво развитие.

Теми:
Засилване връзката на децата с природата и интереса им към нея;

Стимулиране на здравословен и природосъобразен начин на живот;

Развиване на творческия потенциал на децата;

Насърчаване на интереса на децата към обществените процеси, историята и културата на града;

Развитие на уменията на 21-ви век.

2. Подпомагане на партньорството между гражданското общество и общински структури за въвеждане на европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти.

Теми:
Развиване и прилагане на нови практики в музеи, читалища и общински културни институти за повишаване на интереса на публиките;

Прилагане на добри европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти, насочени към семейства и деца;

Прилагане на добри европейски практики в музеи, читалища и общински културни институти, насочени към младежи;

Въвеждане и реализиране на образователни и/или младежки програми в музеи, читалища и общински културни институти;

Повишаване на управленския капацитет в музеи, читалища и общински културни институти;

3. Насърчаване на структурите на гражданското общество и научните организации да подпомагат Столична община в постигането на заявените приоритети на европейско и национално ниво.

Теми:
Провеждане на изследвания, разработване на стратегически и визионерски документи, подготовка на проектни предложения за кандидатстване по европейски и други програми в заявените приоритети на национално и европейско ниво;

Прилагане на иновативни подходи и/или европейски добри практики, свързани с пътната безопасност;

Интегриране на нови инструменти и/или европейски добри практики в сферата на здравеопазването;

Развитие и опазване на градската природа, повишаване на  ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;

Развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост;

Развиване и прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за защита на правата на човека, постигане на равенство между половете, противодействие на насилието и езика на омразата;

Развитието на умения на 21 век сред младите и възрастните хора и маргинализираните групи;

Развитие на предприемачески умения и насърчаване на предприемачеството сред младите хора;

Насърчаване на дигитализацията и/или развитие на нови модели на взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и бизнес;

4. Подпомагане на развитието на София като устойчива туристическа дестинация в партньорство между граждански организации, органите на местната власт и туристическия бранш.

Теми:
Социализация на културното историческо наследство;

Развитие и опазване на термалното наследство на столицата;
Прилагане на иновативни решения и европейски добри практики за развитие на устойчив туризъм на Витоша и планините в София;

Насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт, граждански организации и туристическия сектор за реализиране на инициативи за развитие на устойчив туризъм;

Изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални партньорства и мрежи в сферата на туризма;

Организиране на градски събития;

Популяризиране на значими туристически обекти чрез иновативни подходи;

Подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш и насърчаване на иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти;

Информационен ден за потенциални бенефициенти ще се състои на 22 май 2024 г. (сряда), 10:00 – 12:00 ч. в SofiaLab след предварителна регистрация или за наблюдение в Zoom: https://us06web.zoom.us/j/85997080362

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа” 2024 по всяка от четирите приоритетни области, са достъпни в раздел „Кандидатствай тук” на https://www.evropa-so.bg.

Документите по всички приоритетни области са налични в секцията за “Насоки за кандидатстване” от меню “Кандидатствай тук”, както и приложенията към всяка приоритетна област.

Програмата се администрира от Асоциацията за развитие на София.

Back To Top
Skip to content