skip to Main Content

Национален ученически конкурс „Наследник съм на…’’

ilinden-novini

Националният ученически конкурс „Наследник съм на…’’ е част от националните чествания на 110. години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

Участието на България в Балканските войни през 1912 – 1913 г. е естественото продължение на националноосвободителните борби от XIX в. и изразява непоколебимия и ярък стремеж на народа към свобода и обединение. Славните победи на Българската. армия остават завинаги записани в страниците на героичния ни военен летопис, а изводите и поуките и до днес вълнуват историци, изследователи и публицисти, защото анализираните уроци са по-ценни от всяка победа. Един от основните приоритети в отбелязването и популяризирането на 110 -годишнината от Балканските войни е свързан с постигането на широк обществен .отзвук, което да допринесе за изграждането на високо патриотично съзнание като основа за военно патриотичното възпитание на подрастващото поколение и за повишаване на самочувствието на съвременния български гражданин с чувство на отговорност към обществото и уважение към предците, взели участие или загинали във войните.

 1. Регламент:
 • В конкурса могат да участват ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групи: V – VII клас и VIII – XI клас.
 • Учениците разработват проекти с изследователски характер, свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.).
 • Форматът на проектите може да бъде историческо есе или разказ.

2. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:

 • Проектът трябва да съдържа задължително заглавие, трите имена на автора, населено място, училище, клас, телефон за връзка, електронна поща и адрес.
 • Проектът може да съдържа приложения – копия от снимки, картички, писма и др. от личен архив, копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания, свързани с участието на родственик в Балканските войни.
 • Проектът може да бъде разработен с подкрепата на родственик, учител, музеен служител, представител на териториалната структура на Централното военно окръжие, което да бъде посочено при представянето на проектите.
 • Разказът или есето да бъде до 2 стандартни машинописни страници и До 4 000 знака, а текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт Times New Roman, полета 2/2/2/2 и разстояние между редовете single.

3. Критерии за оценяване:

 • Тематична обвързаност;
 • Пълнота на представянето и исторически факти;
 • Елементи на изследователска дейност за участие на родственици;
 • Творчески подход;
 • Езикова и стилистична култура

4. Срок за изпращане на проектите:

До 30 септември 2023 г. изпращане на проектите до съответната териториална структура на Централното военно окръжие по електронен път на посочените в приложението е-пощи.

 1. ОФИЦИАЛНИ ИМЕЙЛ АДРЕСИ
 2. ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ: rnki@comd.bg
 3. BO I степен – СОФИЯ: vo-sofia@comd.bg

 

Back To Top
Skip to content