skip to Main Content

Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 825/27.10.2022 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА22-РД09-2001/11.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1202.449.15.101, с площ от 27,84 /двадесет и седем и 0.84/ кв.м. заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, Район „Илинден“, ж.к. „Света Троица”, бл. 145В, вх. Б, ет. 1 /партер/, ОФИС № 1, попадащ в УПИ І, кв. 8, м. „Разсадника – Бежанци“-2001, отразен в КК и КР на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 16.09.2015 г. на ИД на АГКК, АОС № 253/01.12.2020 г., за срок от 5 (пет) години.

Специфично конкурсно условие: за офис

Начална месечна конкурсна наемна цена: 209.00 лв. (без ДДС).  

Гаранция за участие в размер на: 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 19.12.2022 г. от Район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 19.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на Район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 20.12.2022 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на Район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

Back To Top
Skip to content