skip to Main Content

Обява за конкурс

ilinden-novini
 СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 380/25.05.2023 г на СОС и Заповед № СОА23-РД92-187/07.06.2023 г. на кметa на Столична община, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 45-то OУ „Константин Величков“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Пловдив“ № 20, АПОС № 9/ 04.07.2019г., сграда с идентификатор 68134.1201.63.1, бл. „Г“ както следва:

Обособена позиция №1:   Ученически стол и бюфет ОБЩО: – 626,89 кв.м. 

включващо в себе си:

                1.1. Столова с обслужващи помещения  – 275,50 кв.м.

Наемна цена на месец – 133,89 лв.  без ДДС – 0,486 лв./кв.м.

  • Помещения за заготовка на продуктите – 314.50 кв.м.

Наемна цена на месец – 62,60 лв. без ДДС – 0.199 лв/кв.м.

  • Бюфет – 36,89 кв.м.

Наемна цена на месец – 17,89 лв. без ДДС – 0.485 лв/кв.м.

Бюфетът е обособена част от столовата, без самостоятелен вход, поради което не може да се наема самостоятелно.

   Обща месечна наемна цена – 214,42 лв. без ДДС

Специфично конкурсно условие за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене.

  1. Критерии за оценка:  регламентирани в чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община. По позиция № 1.1: Ученически стол – цена на купон за основно обедно меню от 7 – 13 г., не по-малко от 4,50 лв. без ДДС; и цена на един купон за ученик със специфични хранителни потребности не по-малко от 5,00 лв. без ДДС; предложение за безплатен обяд не по-малко от 2% от общия брой на учениците, които се хранят в стола. По позиция № 1.3:Ученически бюфет – предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малка от 2% от общия брой на учениците в училището.
  2. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лева с ДДС.
  3. Гаранция за участие в конкурса: 1000,00 (хиляда) лева.
  4. Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 19.07.2023г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, „Център за административно обслужване” /ЦАО/ – партер.
  5. Документацията е достъпна на следния електронен адрес: www.ilinden.bg.
  6. Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 19.07.2023 г. включително в ЦАО на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А – партер.
  7. Провеждане на конкурса на 20.07.2023 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Информация на тел. 02/439 73 42.

Заповед за конкурсна документация

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Back To Top
Skip to content