skip to Main Content

Обява за конкурс

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 151/23.02.2023г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-732/15.03.2023г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост, с площ от 1237,0 кв.м., разположен на ул. „Сехово“ и ул. „Богданци“, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1203.992 по КККР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015г. и Заповед № 18-6159/2017г., находящ се на територията на СО Район „Илинден“, попадащ в УПИ ІІ от кв.178, „кв. Гевгелийски“ – 1995г.“, предназначение – временен открит охраняем паркинг, ведно с утвърдена от гл. архитект на СО схема № 11 за поставяне на преместваем обект – павилион за охрана с площ 7.00 кв.м., за срок до реализиране на предвижданията на ПУП, но не повече от пет години, АОС № 99/30.10.2017г.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 507,00 лв., /без ДДС/

Гаранция за участие в размер на:  1000.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 03.05.2023г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, партер „Център за Административно Обслужване”.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 03.05.2023г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 04.05.2023г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47;

Back To Top
Skip to content