skip to Main Content

Обява за търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

ilinden-novini
СОАПИ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:
Обект:Поземлен имот с идентификатор 68134.1201.874 в УПИ П430,874,875,876,879, кв. 49а, ”Зона В-17 част“и сграда на допълващо застрояване с идентификатор 68134.1201.874.1
Адрес:гр. София, ул. ”Зайчар” № 44
общински нежилищен имот, стопанисван от:район ”Илинден”

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 03.07.2023 г. от 14.00 часа.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 630 000 лв.

с словом Сделката (шестотин се облага и тридесет с 20% ДДС.хиляди лева )

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 15 000 лв. словом (петнадесет хиляди лева)

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 63 000 лв. словом (шесдесет и три хиляди лева )

Депозитът се внася по банкова сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при ”Общинска банка“ АД — SOMBBGSF. Краен срок за внасяне на депозита — всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

Търгът ще се проведе в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, площад ”Славейков” № 6, етаж.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на търга в рамките на работното му време, след закупуване на тръжна документация от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

с Цената на един комплект тръжната документация е 240 лв. (вкл.ДДС), платима в брой в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.”Славейков” № 6, ет. 1, стая 17 всеки работен ден в приемното време на СОАПИ от 14.00 до 16.00 часа в срок до 29.06.2023 г. включително.

Срок за подаване на предложения за участие в търга — всеки работен ден, но не по късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции от 14.00 до 16.00 часа в стая ЛГУ 1.

Обявеният за спечелил търга участник заплаща цената на обекта в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при ”Общинска банка“ АД SOMBBGSF.

За допълнителна информация: тел. 02/986-44-80

Back To Top
Skip to content