skip to Main Content

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50.00 кв. м.

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 756/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1832/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с площ от 50.00 кв. м. заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата и толкова ид. ч. от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, ул. „Цар Симеон“, бл. 313, вх. В, ет. 1, попадащо в УПИ I, кв. 17, м. „Разсадника – Бежанци“ – 2011, отразен в КК и КР на гр. София, одобрен със Заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на ИД на АГКК, с идентификатор 68134.1202.700.4.128, АОС № 201/06.07.2020 г., за срок от 10 (десет) години.

Специфично конкурсно условие: за културна и обществена дейност в изпълнение на действащите стратегии на Столична община в сферата на културата, образованието и социалните дейности.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 228.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 07.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 07.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 08.12.2022 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

Back To Top
Skip to content