skip to Main Content

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18.00 кв. м

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 757/06.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1833/25.10.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен, публична общинска собственост, с площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., с идентификатор 68134.1200.407 по КККР на гр. София, представляващ част от улична регулация от о.т. 2 до о.т. 111, на бул. „Сливница“, м. „Западен парк“ на територията на СО – Район „Илинден“ за разполагане на преместваем обект – павилион на тротоар в улична регулация по одобрена „Подробна схема на обект № 39“, за срок от 5 (пет) години, Удостоверение за собственост № РИЛ22-ВК91-120-[1]/01.03.2022 г., издадено от отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ към район „Илинден“.

Специфично конкурсно условие за терена: разполагане на преместваем обект – павилион с покрита площ – 10.00 кв. м. и открита площ – 8.00 кв. м., с функция на преместваемия обект – търговска дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 115.00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 07.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 07.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 08.12.2022 г. от 10.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на книжата: 50.00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

Back To Top
Skip to content