skip to Main Content

Осигуряване на топъл обяд

ilinden-novini

11Столична община Район „Илинден“ има сключен договор BG05SFPR003-1.001-0222-C01 с Агенция за социално подпомагане в качеството ѝ на Управляващ орган за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за BG05SFPR003-1.001 “Топъл обяд“, по Програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021 – 2027.

 

Районната администрация предоставя на 60 лица, попадащи в целевите групи, безплатен обяд до дома, като всеки работен ден те получават супа, основно ядене, хляб и веднъж седмично десерт. На потребителите се предоставят и съпътстващи мерки.

Желаещите да получават безплатен обяд, трябва да отговарят на следните условия на Наредба № РД-06-53/ 17.09.2021г. на МТСП:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволяват основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи- граждани на трети страни, по смисъла на $1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Проверката за принадлежност към целевите групи се прави от Дирекция „Социално подпомагане Възраждане“– офис Илинден.

Приемът на заявления остава отворен и ще се реализира през целия период на изпълнение на договора. Към този момент капацитетът на проекта е запълнен, но при потвърдена принадлежност, лицата подали Заявление за включване по образец /Приложение № 1/, ще бъдат дописвани към списъка на потребителите-резерви по проекта.

Услугата ще се предоставя до 30.09.2025 г.

Заявление – декларация

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация

Административен договор BG05SFPR003-1.001-0222-C01 за предоставяне на топъл обяд

Допълнително споразумение за удължаване на срок към договор BG05SFPR003-1.001-0222-C01 за предоставяне на топъл обяд

 

Back To Top
Skip to content