skip to Main Content

Осигуряване на топъл обяд

ilinden-novini

ОБЯВА

            СО район „Илинден“ реализира, чрез процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2021-2027, социалната услуга:

„Осигуряване на топъл обяд“

Желаещите да получават безплатен обяд, трябва да отговарят на следните условия на Наредба № РД-06-53/ 17.09.2021г. на МТСП:

  • Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволяват основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица от уязвими групи- граждани на трети страни, по смисъла на $1, т.17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ЗАЯВЛЕНИЕ- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ И ПРИЕМАТ В РАЙОН „ИЛИНДЕН“, КВ. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, УЛ. „БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ“ № 10, ВХ. Б, СТАЯ 417, ЕТ. 4   ДО 31.01.2023г.

Лице за контакт: И. Стефанова, тел.: 02/439 73 64

Back To Top
Skip to content