skip to Main Content

О Б Я В А за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

ilinden-novini

КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
гражданско висше училище в страната или в чужбина, за времето
от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г.
във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка
1. Със заповед No ОХ-675/16.08.2023 г. на министъра на отбраната са
обявени вакантни длъжности във военно формирование 48960 София за
приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в
страната или в чужбина, съгласно Приложение No 1.
2. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса е командира
на Командване за логистична поддръжка.
3. Кандидатите за вакантната длъжност трябва да отговарят на
изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
4. Кандидатите за обявената вакантна длъжност да подадат писмено
заявление за участие в конкурса до длъжностното лице по т. 2 чрез структурите
на Централно военно окръжие (ЦВО) до 21.09.2023 г., с приложени към него:
4.1. Автобиография.
4.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна
степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за
длъжността.
4.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на
професионалния опит, копие на длъжностни характеристики за изпълняваните
длъжности (ако притежават такива).
4.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-6 от
ЗОВСРБ.
4.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско
военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо).
4.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
4.7. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна
служба (при условие, че са служили);
4.8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на
военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по
Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че
са сключили договор за служба в доброволния резерв);
4.9. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба.
4.10. Копие от военноотчетната книжка страница 2 и 3, 8 и 9 (ако имат
такава).
4.11. Свидетелство за съдимост за работа в МО.

4.12. Други документи (копия от документи за придобита допълнителн
образователно-квалификационна степен, квалификация и правоспособност,
удостоверения за завършени курсове и обучения, удостоверения за владеене на
английски език и др.).
5. Подаването на заявление за участие в конкурса, с приложени
документи от т. 4.1. до т. 4.8. и от т. 4.10. до т. 4.12. да се извършва лично от
всеки кандидат в структурите на ЦВО по постоянен адрес, като попълват
заявленията четливо с печатни букви и да посочат актуален адрес за
кореспонденция, ако той е различен от постоянния им адрес, като задължително
да се посочва e-mail и телефон за контакт.
6. Структурите на ЦВО да изпратят заявленията на кандидатите и
приложените към тях документи до командира на Командване за логистична
поддръжка до 03.10.2023 г.
За тези кандидати, които са били на военна служба, да бъде посочено
еднозначно в съответното удостоверение, издадено от структурата на ЦВО,
където се водят на военен отчет, основанието за освобождаване от военна
служба.
7. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени до 06.10.2023 г. на
посочените за контакт телефон или e-mail за часа, датата и мястото на явяване
за психологически скрининг и участие в конкурса.
Допускането до участие в конкурса включва:
– проверка на подадените документи;
– изготвяне на поименен списък на кандидатите;
– допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;
– уведомяване (по телефон и/или e-mail) на допуснатите кандидати за
датата, часа и мястото на провеждане на психологическия скрининг и на
конкурса;
– връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до
участие в конкурса в структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).
8. Психологическия скрининг ще се проведе на 05 и 06 октомври 2023 г.
във военно формирование 48960 – София.
9. Конкурсът ще се проведе на 11, 12 и 13 октомври 2023 г. във военно
формирование 52480 – София.
10. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка и събеседване с
кандидата.
10.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе
чрез определяне на качествата им за сила и издръжливост по нормативи,
определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените
сили на Република България, съгласно Приложение No 3 и включва:
– упражнение No 2 (бягане „Совалка” 10х10 метра);
– упражнение No 3 (крос 1000 метра);
– упражнение No 11 (коремни преси за 1 мин. и 30 сек.);
– упражнение No 12 (лицеви опори за 1 мин. и 30 сек.).
Кандидат, който е получил под 200 точки на изпита по физическа
подготовка или под 30 точки на отделен норматив от него, или под 40 точки на
теста за обща култура отпада от конкурса и не се класира.
10.2. Кандидат, който не се яви на събеседването отпада от конкурса.

11. Некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното
лице отговорно за провеждане на конкурса, в 7 (седем) дневен срок от
уведомяването им.
12. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати,
подписването на документи за издаване на разрешение за достъп до
класифицирана информация ще се извърши след изтичането на сроковете за
обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ а
подписването на договори за военна служба – след издаване на съответното
разрешение за достъп до класифицирана информация.
12.1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата.
12.2. Произнасяне по жалбата – до 14 дни от получаването на жалбата.
13. Телефони за контакт и информация: (02) 9228014, 9228010.
ПРИЛОЖЕНИЕ (само за получателя):
1. Приложение No 1, „Списък на вакантната длъжност за офицери във
в. ф. 48960 – София за заемане след конкурс от лица, завършили граждански
висши училища в страната или в чужбина”, от 1 (един) лист, некласифицирана
информация.
2. Приложение No 2, кратка информация за спецификата и основните
функции на обявените вакантни длъжности, от 2 (два) листа, некласифицирана
информация.
3. Приложение No 3, „Нормативи за изпита по физическа подготовка”, от
5 (пет) листа, некласифицирана информация.
КОМАНДИР НА
КОМАНДВАНЕ ЗА ЛОГИСТИЧНА ПОДДРЪЖКА
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
П
ТОДОР ТОДОРОВ

Back To Top
Skip to content