skip to Main Content

СО – Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 871/10.11.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2541/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1201.40.2.92, със застроена площ от 136.45 кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, находящо се в гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“, бл. 357, вх. 1, ет. 1 (партер), попадащо в УПИ I – за ЖС и магазини, от кв. 865, м. „Вълчо Иванов – север“, отразен в КК и КР на гр. София с идентификатор 68134.1201.40, одобрен със Заповед № РД-18-49 от 16.09.2015 г. на ИД на АГКК, АОС № 139/04.07.2019 г., за срок от 10 (десет) години.

Специфично конкурсно условие: за учебна дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена: 737.00 лв. (без ДДС).  

Гаранция за участие в размер на: 300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията: до 14.00 ч. на 12.01.2023 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите: до 17.00 ч. на 12.01.2023 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 13.01.2023 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на конкурсната документация: 50.00 лв. (без ДДС).

Информация на телефон: 02/439 73 42.

 

 

 

 

Back To Top
Skip to content