skip to Main Content

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем на имот

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 709/16.09.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1708/05.10.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на предвиденото по ПУП мероприятие на части от имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 2/08.03.2017 г., представляващи 3 (три) броя самостоятелни складови помещения, находящи се в Постройка на допълващо застрояване без устройствен статут (сграда) с идентификатор 68134.1201.5.4 по КККР на гр. София на територията на район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ за крайно дясно помещение (склад) с площ 204.25 кв. м.

Специфично конкурсно условие: за складова дейност.

Начална месечна конкурсна наемна цена –  410,00 лв. (без ДДС).

Гаранция за участие в размер на: 100.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00 ч. на 12.12.2022 г. от район „Илинден“, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, бл. 51А, Център за административно обслужване – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17.00 ч. на 12.12.2022 г., включително, в Център за административно обслужване на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Провеждане на конкурса: на 13.12.2022 г. от 14.00 ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден“, гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 51А.

Цена на конкурсната документация: 20.00 лв. (без ДДС)

Информация на телефон: 02/439 73 42

Back To Top
Skip to content