skip to Main Content

Съобщение относно проекта за подмяна на отоплителните уреди

ilinden-novini

Столична община уведомява гражданите, които участват в проекта за подмяна на отоплителните уреди, финансиран от ОПОС 2014 – 2020 г., че във връзка с наближаващия край на проекта екипите осъществяват ускорени монтажи на новите отоплителни устройства по проекта.

В тази връзка, до 20.12.2023 г. фирмата „Софекострой“ ЕАД, която осъществява демонтажа и предаването за последващо третиране на заменяните устройства на дърва и въглища, също ще осъществява дейността по ускорен график.

Столична община призовава гражданите, на които вече са монтирани новите отоплителни уреди, както и тези, които са включени в график за предстоящ монтаж, да окажат необходимото съдействие на екипите на фирмата, за да предадат стария си отоплителен уред.

Демонтажът на стария отоплителен уред на дърва и въглища се извършва от екипи на фирма „Софекострой“ ЕАД.

www.eufunds.bg
Проект № BG16M10P002-5.003-0001-С01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

НОВИНИ

Удължен е срокът за изпълнение на дейностите по проекта до 31.12.2023 г.

Прочетете повече »

04.10.2023

Нови графици за монтаж на отоплителни уреди на електричество (климатици)

Прочетете повече »

12.09.2023

Продължава подмяната и монтажът на отоплителни уреди на електричество (климатици)

Прочетете повече »

02.09.2023

Над 9 200 нови екологични отоплителни уреда вече са монтирани на територията на Столична община, по проект за подмяна на старите устройства на твърдо гориво, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

Прочетете повече »

Back To Top
Skip to content