skip to Main Content

Съобщение по Закона за устройство на територията

ilinden-novini

Във връзка със Заповед от 03.05.2023 г. на Главния архитект на Столична Община по образувана административна преписка на основание чл. 195, ал. 1 от ЗУТ за премахване на строежи: „Сграда за търговия” с идентификатор 68134.1201.208.2 по КККР и „Постройка на допьлващо застрояване“ с идентификатор 68134.1201.208.3 по КККР, находящи се в имот с идентификатор 68134.1201.208 по КККР на гр. София, Ви информирам следното:

Следва да се счита, че горепосочените обекти за премахване представляват частна общинска собственост.

Заповед № САГ2З-РА-20-27/0З.05.202Зг. на Главния архитект на Столична Община е обявена по реда на S 4 от ДР на ЗУТ, чрез поставяне на таблото за обявяване в офис 1 16, етаж 1 в административната сграда, таблото за обявяване на стаж 2 на административната страда на район „Илинден” СО, на входната врата на строежа и на интернет страницата на район „Илинден” СО — www.ilinden.bg.

Съгласно гореизложеното, следва да се има предвид, че предстои изпълнение на Заповед У2САГ2З-РА-ЗО-27/2З.О4.2О21г., спиране на електрозахранването и водоподаването на обектите, за което е необходимо в най-кратък срок обектите за премахване да се освободят от неправомерно ползване.

Back To Top
Skip to content