skip to Main Content

Търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

ilinden-novini
СОАПИ ОБЯВЯВА

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА:

Обект:Поземлен имот с идентификатор 68134.1201.208, в УПИ I общ, кв.45а, м. Зона В-17-част”, ведно със сгради с идентификатори N2N2 68134.1201.208.1, 68134.1201.208.2

68134.1201.208.3 68134.1201.208.4 – подлежащи на разрушаване

Адрес:м. ”Банишора – Зона В-17”, гр. София, ул. „Перник“ N2 15-17
общински нежилищен имот, стопанисван от:РАЙОН ”ИЛИНДЕН”

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА: 29.08.2023 г. от 16.00 часа.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 872 000 лв.

словом (осемстотин седемдесет и два хиляди лева ) Сделката се облага с 20 % ДДС.

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 20 000 лв. словом (двадесет хиляди лева)

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 87 200 лв.

словом (осемдесет и седем хиляди и двеста лева )

Депозитът се внася по банкова сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при банка“ АД — SOMBBGSF. Краен срок за внасяне на депозита — всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

Търгът ще се проведе в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, площад ”Славейков” № 6, I етаж.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до деня на търга в рамките на работното му време, след закупуване на тръжна документация от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.

Цената на един комплект тръжната документация е 240 лв. (вкл.ДДС), платима в брой в сградата на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.”Славейков” № 6, ет. 1, стая .N2 17 всеки работен ден в приемното време на СОАПИ от 14.00 до 16.00 часа в срок до 25.08.2023 г. включително.

Срок за подаване на предложения за участие в търга — всеки работен ден, но не по късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции от 14.00 до 16.00 часа в стая № 1.

Обявеният за спечелил търга участник заплаща цената на обекта в деня на сключване на договора за продажба по банкова сметка на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции N2 BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при ”Общинска банка“ АД SOMBBGSF.

Back To Top
Skip to content