skip to Main Content

Уведомление за консултации за сформиране на съставите на СИК в район „Илинден“

ilinden-novini

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и заповед с рег. № СОА23-РД09-521/17.02.2023 г. на кмета на Столичната община във връзка с произвеждането на предсрочните избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г. с Указ № 28 на Президента на РБ за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 03 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 02 февруари 2023 г.) и съобразно Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г.,

 О П Р Е Д Е Л Я М:

консултациите за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Район „Илинден“ да се проведат на 23.02.2023 г. от 10.00 часа в сградата на Района на адрес: гр. София, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, ет. 4, стая 400.

На основание чл. 91, ал. 2 от Изборния кодекс и съобразно Решение 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 48-то Народно събрание, които са участвали в предсрочните избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. и са имали парламентарна група в Народното събрание към 03.02.2023 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) коалиция „ГЕРБ-СДС“ е с парламентарна група от 67 народни представители;

б) коалиция „Продължаваме промяната“ е с парламентарна група от 53 народни представители;

в) партия „Движение за права и свободи“ е с парламентарна група от 36 народни представители;

г) партия „Възраждане“ е с парламентарна група 27 народни представители;

д) коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е с парламентарна група от 24 народни представители;

е) коалиция „Демократична България – Обединение“ е с парламентарна група 20 народни представили;

ж) коалиция „Български възход“ е с парламентарна група 12 народни представители.

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени в 48-то Народно събрание.

Съгласно Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят, както следва:

а) Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– три имена и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.

в) Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

г) Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Настоящото уведомление ще бъде обявено на информационното табло в административната сграда на Район „Илинден“ – гр. София, ж. к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, ет. 3, и ще бъде публикувано на интернет страницата на администрацията: www.ilinden.bg, както и на интернет страницата на Столичната община: www.sofia.bg.

 ИВАН БОЖИЛОВ    

Кмет на СО – район „Илинден“

 

Back To Top
Skip to content