skip to Main Content

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ilinden-novini

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с Указ № 146 от 31.07.2023 г. на президента на Република България (Обн. ДВ. бр. 67 от 04 август 2023 г.), в изпълнение на чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.,

О П Р Е Д Е Л Я М:

Дата за провеждане на публични консултации за състав на Общинска избирателна комисия София-град на 22 август 2023 г. от 15:00 часа в зала 1, етаж 2 в административната сграда на Столична община, находяща се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 33.
На основание чл. 75, ал. 2 от Изборния кодекс, на консултациите следва да присъстват представителите на парламентарно представените партии и коалиции в Четиридесет и деветото Народно събрание, както следва:

1. Парламентарно представени партии и коалиции са:
– Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с 69 народни представители;
– Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 62 народни представители;
– Партия „Възраждане“ с 37 народни представители;
– Партия ДПС с 36 народни представители;
– Коалиция „БСП за България“ с 23 народни представители;
– Партия „Има такъв народ“ с 11 народни представители.
На консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в Четиридесет и деветото Народно събрание. При провеждане на консултациите, партиите и коалициите следва да представят следните документи на хартиен и електронен носител, както следва:

1. Писмено предложение за състав на общинската избирателна комисия в табличен вид, което да съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, тел. за връзка, ел. поща и партията или коалицията от партии, която ги предлага; Уведомление за провеждане на публични консултации за състав на ОИК за изборите за общински съветници и за кметове – 2023 г. Електронен документ, подписан с ел. подпис.

2. Списък с предложение за резервните членове в табличен вид, съдържащ информацията по т. 1 (отговарящ на изискванията на чл. 75, ал. 3, т. 1 от ИК), които ще заместят предложените за членове лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

3. Заверено от партията копие на Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 юли 2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано) или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия и/или коалиция;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи) и оригинал на декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно Приложение към Решение № № 1962-МИ от 04.08.2023 г. – Декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК) от всяко едно от лицата, предложени за членове или резервни членове на ОИК.

5. Пълномощно от представляващия/ите съответната партия или от представляващия/ите съответната коалиция от партии лице/а, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица. При изготвяне на предложенията да се съобрази разпоредбата на чл. 76, ал. 4, т. 4 от Изборния кодекс и т. 12.4. от Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Настоящото уведомление да се постави на информационното табло във фоайето на административната сграда на Столична община на ул. „Московска“ № 33 и да се публикува на електронния портал на Столична община в рубрика „Местни избори 2023“ на адрес: https://www.sofia.bg/election

Back To Top
Skip to content