skip to Main Content

Форум театър „Като на игра“ гостува в 113. СУ „Сава Филаретов“

коледен театър1

На 6. декември т.г. Форум театър „Като на игра“, с режисьор и жокер Екатерина Казакова, заигра малчуганите от I до III клас от 113. СУ „Сава Филаретов“, въвличайки ги в заплетени конфликтни ситуации, в които децата трябваше да търсят и да намерят правилните решения.

Събитието беше организирано по инициатива на г-н Иван Божилов, кмет на Район „Илинден“ в партньорство с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и 113. СУ „Сава Филаретов“ като превенция на агресията и насилието сред децата, а „Камбана Арт“ ЕООД реализира инициативата по най-забавния за децата начин и чрез способите на форум театъра и интерактивни игри разви темата за междуличностните конфликти в училище, като даде възможност на невръстната публика да вземе активно участие в спектакъла и сама да достигне до извода, че изграждането на добри отношения минава през толерантността като средство за приемане на различията у другите.

Back To Top
Skip to content