skip to Main Content

Aвариен ремонт на топлопровод в ж.к. „Захарна Фанрика“

ilinden-novini

 

На основание чл.72, ал.2 от ЗУТ (обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари 2001 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21 от 12 Март 2021 г.) и в съответствие с “Инструкция за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост“ Ви уведомяване, поради авариен ремонт на топлопровод е необходимо да бъдат извършени строителии работи на обект с адрес. в. в. „Захарна фабрика“ зад бл. 44, с изкоп

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 29.01.2014 г. до 17:00 ч. на 23.02.2024 г.

Прекъсването на топлоснабдяването не бъде в рамките на 48 часа. Повече информация мож да намерите на нашата интернет страница www.toplo.bg

Временната организация на движението не бъде съгласно Глава IV от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015г.) Необходимите възстановителна работи по нарушените Благоустройстасия фондове извършим за наша сметка при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ни се извърши от фирма „ДЛИ“ ЕООД. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителствого им на територията на Столична общини, приета с решение № 772 на СОС.

Back To Top
Skip to content