skip to Main Content

Район „Илинден“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства – местна администрация, създадена да подпомага кмета на района, като орган на изпълнителната власт, при осъществяване на неговите правомощия по провеждането на държавната политика на местно ниво и държавната политика за развитие на столицата; осигурява технически дейността на кмета и извършва дейности по местното самоуправление и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Кметът на района

 • Изпълнява бюджета на общината в частта му за района;
 • Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • Отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • Назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда;
 • Води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • Осигурява спазването на обществения ред;
 • Има правомощията по съгласно Закона на МВР до пристигане на полицейски орган;
 • Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • Представлява района пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони;
 • Организира изпълнението на актовете на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община, отнасящи се до територията и гражданите на района;
 • Изпълнява функции, възложени му от кмета на Столична община;
 • Издава удостоверения за регистрация и разрешителни за осъществяване на търговска дейност на територията на района и подпомага кмета на СО при набиране на изискуемите документи за категоризирането на туристическите обекти и лицензирането на обекти за търговия със спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 • Назначава съгласно действащото законодателство и нормативните изисквания на СОС съответните експертни съвети и районни комисии и утвърждава техните решения след надлежното им парафиране от членовете на комисиите им;
 • Упражнява правомощията на орган по жилищното настаняване съгласно Закона за общинската собственост и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община;
 • Организира мероприятия по социално подпомагане на гражданите от района, при наличие на финансова обезпеченост;
 • На пряко подчинение на Кмета на района са секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка, земетресения и бедствия“.

Правила за прием на кмета

За да Ви бъде насрочена среща с кмета на район „Илинден“ е необходимо предварително да подадете Заявление за прием при Кмета, което можете да изтеглите тук. Заявлението се подава в деловодството на Районна администрация „Илинден“ от понеделник до сряда в седмицата, преди датата на желания прием. Начините за подаване на заявлението са: на място – в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път – на e-mail: info@ilinden.bg или чрез електронна форма на Заявление за прием при Кмета, която можете да попълните тук.

Заместник-кметове

Заместник-кметовете подпомагат кмета на района при изпълнение на неговите пълномощия, като кметът определя със заповед правомощията на заместник-кметовете. Те не са държавни служители и отговарят за дейността на общата и специализираната администрация.

 • Заместник-кметът контролира и координира дейността на отделите: „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ и „Регистрация и контрол на търговската дейност и общинската собственост и жилищен фонд“.
 • Заместник-кметът контролира и координира дейността на отделите: „Инженерна инфраструктура, благоустройство, екология и контрол по строителството“ и „Обществени поръчки, търгове и конкурси“.

Секретар

Чл. 16. (1) Кметът на Района назначава безсрочно секретар на Района.(2) Секретарят на Района е висш държавен служител.

(3) Секретарят на Района организира и отговаря за:

 • Дейността на Районната администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 • Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 • Дейността на звената по гражданска регистрация и административното обслужване;
 • Разгласяването и обнародването на актовете на СОС и на кмета на СО;
 • Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 • Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в Района, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 • Съгласува и утвърждава длъжностни характеристики;
 • В рамките на компетентността на Района осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на Района;
 • Изпълнява дейности като оценяващ и контролиращ ръководител при оценяване изпълнението на общинските служители в Районната администрация;
 • Контролира въвеждането и актуализирането на информация в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията;
 • 11. Организира дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
 • Контролира и ръководи дейността на Центъра за административно обслужване и отдел „Правнонормативно обслужване и образование“

(4) Секретарят на Района изпълнява и други функции, възложени му от кмета на Района, регламентирани със закон или с друг нормативен акт.

Главният архитект

Чл. 17. (1) Главният архитект:

 • Ръководи, координира и контролира цялостната дейност в областта на устройството на територията, строителството, кадастъра и регулацията, архитектурата и благоустройството в Район „Илинден“;
 • Контролира съобразно компетентността си дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(2) Главеният архитект контролира и ръководи отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“.

(3) Главеният архитект се назначава от кмета на Района.

Финансов контрольор

Чл. 18. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на кмета на Района.

(2) Финансовият контрольор:

 • Осъществява предварителен контрол преди поемане на задължение и преди извършване на разход, съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор;
 • Организира и участва в разработването на правила, инструкции и указания за въвеждане на Системата за финансово управление и контрол.
 • Води електронен регистър на финансовия контрольор;
 • Актуализира стратегията за управление на риска в Районна;
 • Участва в процеса по изготвяне на риск регистъра в Районна;
 • Събира информация от третостепенните разпоредители с бюджетни средства необходима за изготвянето на доклад и въпросник по СФУК.
 • Изпълнява и други функции възложени му от кмета на Района, регламентирани с Закон или с друг нормативен акт.

СЕКРЕТАР НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Чл. 19. (1) Секретарят на „Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ е на пряко подчинение на кмета на Района.

(2) Секретарят на „Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“:

 • Организира и провежда дейността на Комисията в Района и поддържа контакти със служителите от Детска педагогическа стая на ІІІ РУ – СДВР и „Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.
 • Организира и ръководи цялостната превантивна дейност по отношение на девиантното поведение на малолетните и непълнолетни граждани от Района.
 • Взаимодейства с всички институции на територията на Района, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетни и непълнолетни и контролира изпълнението на възпитателните мерки.
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели.

СЛУЖИТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА

Чл. 20. (1) Служителят по управление при отбранително-мобилизационната подготовка е на пряко подчинение на кмета на Района.

(2) Служителят по управление при отбранително-мобилизационната подготовка:

 • Отговаря за дейността по управление на отбранително-мобилизационната подготовка (УОМБП) и управлението на кризи в Района.
 • Изготвя годишния план по отбранително-мобилизационна подготовка.
 • Изготвя/актуализира плана за привеждане на Района в по-висока степен на готовност за работа във военно време.
 • Изготвя/актуализира военновременен план на Района.
 • Планира и разпределя контролните числа на резервистите и техниката за отсрочване от повикване в редовете на въоръжените сили.
 • Изготвя и актуализира инструкцията за дейността на дежурния по Районна служба сигурност (РСС) и управление на кризи.
 • Организира тренировъчни занятия и проверки на дейността по УОМБП в структурата на Района.
 • Провежда занятия с дежурните по РСС и управление на кризи относно дейността им при привеждане на Района в по-висока степен на готовност.
 • Организира заседания на РСС и управление на кризи.
 • Извършва контрол и координира взаимодействието на структурите в Района при изпълнение на задачите по УОМБП и оказва помощ по въпросите на сигурността.

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ

Чл. 21 Главният юрисконсулт:

 • Оказва правна помощ на службите в Района за законосъобразното изпълнение на техните функции,
 • Консултира кмета при издаването на заповеди, правилници, инструкции и други вътрешни нормативни актове.
 • Съгласува сключването на трудовите договори със служителите, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения.
 • Съгласува заповедите за възникване, промяна и прекратяване на служебните пра-воотношения.
 • Участва в дисциплинарния съвет.
 • Предоставя съвети, мнения и справки по правни въпроси. Запознава служителите на ръководни длъжности и експертни длъжности с ръководни функции относно промени в законодателството, свързани с административно-то управление.
 • Осъществява процесуално представителство на Район „Илинден“ пред съдилищата, арбитражите, особените юрисдикции и други независими специализирани държавни органи по производства, по които СО – район „Илинден“ е страна.
 • Дава становища по законосъобразността на проекти и договори, сключвани от кмета на Района.
 • Съгласува законосъобразността на всички проекти за договори, по които страна е кмета на Района, изготвени от други отдели в СО – район „Илинден“, а при несъгласие – прилага писмено мотивирано становище.
 • Съгласува актове за разпоредителни сделки или действия по управление с общинско имущество, сключвани от СО – район „Илинден“ – заповеди и договори, подготвени и съгласувани предварително от съответните служители.
 • Контролира законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и др.

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

Чл. 22 Главният инженер:

 • Участва в комисия на основание чл. 196, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за установяване наличието на обстоятелства по чл. 195, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ.
 • Участва в комисия на основание чл. 5, ал. 4 от ЗУТ и чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
 • Съставя годишни програми за основни текущи ремонти на общински обекти, изготвя количествени сметки и осъществява контрол при изпълнението им.
 • Участва в приемателни комисии и подписване на актове и протоколи по време на строителството на обекти на територията на района
 • Проучва, анализира и обобщава предложенията на обекти за заявка до Столична община за включване в инвестиционната програма за района.
 • Отговаря своевременно на разпределените към него молби и преписки.
 • Участва в разработването и дава становища, отговаря на запитвания на фирми, ведомства, предприятия и граждани по преписките, в рамките на своята компетентност.
 • Одобрява инвестиционните проекти, съгласно предоставените правомощия на районите.
 • Издава разрешения за строеж на обекти от техническата инфраструктура, съобразно предоставените правомощия на районите.
 • Участва в подписването на съвместни актове, свързани със строежите при разногласия между участниците в строителния процес./чл. 170, ал. 2 от ЗУТ.
 • Участва в работата на комисии към главния архитект на района.
 • Координира самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и съгласува подготвените компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.
 • Контролира всички извършени дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация, възложени от Столична община на фирмата за поддръжка и ремонт на уличното осветление на територията на район „Илинден“, както и да съгласува Приемателни протоколи и акт обр. 19 за реално извършените от тях работи.
 • Контролира всички извършени дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация, възложени от Столична община на фирмата за поддръжка и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на район „Илинден“, както и да подписва Приемателни протоколи и акт обр. 19 за реално извършените от тях работи.
 • Приема граждани и взема участие в решаване на поставените проблеми.
 • Своевременно запознаване със всички изменения и допълнения на законовата уредба, решения на СОС, касаещи инженерната инфраструктура.
 • Съгласно пълномощно на кмета на Столична община, представлява кмета на Столична община в качесвото му на член на държавна приемателна комисия с право на подпис на Акт обр. 15 и Акт обр. 16, както и други необходими документи за въвеждане на обектите при експлоатация.
 • Съгласно заповед на гл. архитект на Столична община и НАГ, издава удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от инженерната и транспортната инфраструктура на територията на район „Илинден“.

Началниците на отдели

 • Ръководят, включително планират, организират, контролират и координират дейността на служителите в съответния отдел;
 • Носят отговорност за изпълнението на задачите в съответния отдел пред кмета на района;
 • Отчитат постигането на целите и дейността на съответния отдел пред кмета на района;
 • Ръководят работата на непосредствено подчинените им служители в съответния отдел;
 • Изготвят проекти на длъжностни характеристики на служителите в съответните отдели;
 • Изпълняват дейности като оценяващ ръководител при оценяване изпълнението на общинските служители в районната администрация; Организират съобразно компетентността си дейностите по осигуряване на достъп до обществена информация при условията и по реда на ЗДОИ.

Обща администрация

Специализирана администрация

Обратна връзка

Съгласно чл. 24 от Наредбата за административното обслужване чрез  своята интернет страница Столична община – район „Илинден“ предоставя на потребителите на административни услуги няколко форми за обратната връзка, чиято цел е да се предоставят улеснени възможности за изпращане на предложения и сигнали във връзка с административното обслужване в Район „Илинден“.

Въз основа на получените предложения и сигнали регулярно ще бъде измервана, анализирана и оповестявана удовлетвореността на потребителите от качеството на извършване на предоставените административни услуги.

Средствата, които Ви предлагаме за обратна връзка, са следните:

Back To Top
Skip to content