skip to Main Content
ilinden-novini

МЕХАНИЗЪМ „ЛИЧНА ПОМОЩ”

„Личната помощ” е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите…

ilinden-novini

Одобрени са кандидатите по проекта за безплатна екопечка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, Ви уведомяваме, че всичките…

ilinden-novini

Столична община стартира услуга „Патронажна грижа“ – за възрастни хора и лица с увреждания

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 02.04.2020 г. Столична община стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за почистване на коритото на река „Суходолска“, Район „Илинден“, по две обособени позиции

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” възлага да бъде проведен избор за изпълнител/и на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП за „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали, в сградата на 43 ОУ „Хр. Смирненски“

На основание чл. 14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки, Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали,…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители за: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци, консерви и хигиенни материали за детските заведения на територията на Район „Илинден“

Столична община – район „Илинден” обявява открита процедура на основание чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Процедурата е открита с Решение № РД 09-194/28.05.2014г. на Кмета на Столична…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Район „Илинден”

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” открива процедура за подбор на изпълнител/и/ и възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:…

ilinden-novini

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“   Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/ Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” Подприоритет 2.2 : „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 Договор №  А12-22-6/12.03.2014г. Стойност на проекта: 60 964, 08…

ilinden-novini

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за обучение

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучения за реализиране…

Обява № 2 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за публичност

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  Столична община – район „Илинден” открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност…

Back To Top
Skip to content