skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за почистване на коритото на река „Суходолска“, Район „Илинден“, по две обособени позиции

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” възлага да бъде проведен избор за изпълнител/и на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП за „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали, в сградата на 43 ОУ „Хр. Смирненски“

На основание чл. 14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки, Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали,…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители за: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци, консерви и хигиенни материали за детските заведения на територията на Район „Илинден“

Столична община – район „Илинден” обявява открита процедура на основание чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Процедурата е открита с Решение № РД 09-194/28.05.2014г. на Кмета на Столична…

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Район „Илинден”

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” открива процедура за подбор на изпълнител/и/ и възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет:…

ilinden-novini

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за обучение

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучения за реализиране…

Обява № 2 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за публичност

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  Столична община – район „Илинден” открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност…

Back To Top
Skip to content