skip to Main Content

Съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), „Деловодството” на „Център за административно обслужване” е административното звено, оторизирано да приема заявления за достъп до обществена информация, както и да връчва информация по издадено от съответен отдел на район „Илинден” решение относно конкретно заявление.

Заявления за достъп до обществена информация се подават по пощата или в „Деловодството”, като се регистрират под съответен регистрационен номер в „Деловодството”, само когато съдържат всички необходими данни, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.

Получаването на достъп до обществена информация става в „Деловодството“ – след заплащане на услугата, независимо от начина на заявяване на желанието за достъп до обществена информация.

Бланка на Заявление за достъп до обществена информация.

НАРЕДБА №Н-1 ОТ 7МАРТ 2022Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Данни за организацията на работа и структурата на СО – район „Илинден” можете да намерите в секция „Организационна структура” и на страница „Контакти“.

Правомощията, функциите и отговорностите на районната администрация са публикувани в секция „Функции и отговорности“.

Инструкция за достъп до обществена информация по ЗДОИ в СО – район „Илинден”.

Заповед на кмета на СО – район „Илинден” за упълномощаване на длъжностни лица, отговорни за вземане на решения за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Информация при обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки се публикува в секция „Профил на купувача”.

„Харта на клиента“ представя отговорностите на служителите от СО – район „Илинден” и нивото на обслужване, което гражданите следва да очакват от тях; описание на административните услуги, извършвани от районната администрация и тяхната цена, както и информация относно реда за подаване на предложения, сигнали и жалби.

Основните нормативни актове, регулиращи дейността на администрацията можете да намерите в секциите „Нормативна база” и „Вътрешни нормативни актове”.

Информация относно седалището и работното време на администрацията, както и данни за кореспонденция и връзка с ръководството и служителите от СО – район „Илинден” са публикувани в секция „Контакти”.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2017 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2016 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2015 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2014 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2013 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2012 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2011 г.

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления за достъп до обществена информация в Район „Илинден“ през 2010 г.

Back To Top
Skip to content