skip to Main Content

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получат Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 50% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. Допустимите дейности по проекта включват извършване на обследване за енергийна ефективност, топлоизолация, подмяна на дограма, локални станции и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.

За да се кандидатства по проект “Енергийно обновяване на българските домове” е необходимо създаването на Сдружение на собствениците и постигнато съгласие между собствениците /поне 67% идеални части от общите/. Следващата стъпка е решение за кандидатстване и упълномощаване на лице, което да подаде заявление, като трябва да има съгласие на собствениците да осигурят достъп до всеки апартамент. Министерството на Регионалното развитие и благоустройство разглежда заявлението и при одобряването му, сключва споразумение със Сдружението.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост. Те ще получат одобрение за получаване на финансова помощ в изпълнение на проекта  по реда на заявление и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс. Основното изискване към всяка сграда е да бъде конструктивно укрепена. На всяка представена за финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и обследване на енергийна ефективност. Те ще се покриват изцяло от проекта.

Целта на проект “Енергийно обновяване на българските домове” е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове, чрез повишаване на качеството на жизнена среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Проектът обхваща  36 градски центрове и е с продължителност 3 /три/ години (2012-2015 г.).

Общата стойност на проекта възлиза на 94 859 508,40лв., като размера на безвъзмездната финансова помощ възлиза на  50 млн. лв., а останалата част е собствен финансов принос.

Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика” в МРРБ.

За повече информация може да посетите сайта на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство: www.mrrb.government.bg

Етап 1 - Заявление за интерес и подкрепа (rar.)Етап 2 - Заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (rar.)Проект мениджър и контакти за СофияУказания за кандидатстванеПриемно време за граждани по въпроси, свързани с проект „Енергийно обновяване на българските домове”
Back To Top
Skip to content