skip to Main Content

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

З А П О В Е Д

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т.2 и т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, при съобразяване с чл. 234, ал. 2 от Изборния кодекс, във връзка с предстоящите предсрочни избори за народни представители за Народно събрание, насрочени на 2 октомври 2022 г, съобразно Указ № 213/01.08.2022 г. на президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (Обн. ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.), съобразно Решение № 1328-НС от 25 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., т. 57 от Календарния план за организационно-техническите задачи на Столичната общинска администрация, утвърден от кмета на Столична община с рег. № СОА22-ИЗ10-6/04.08.2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1Да бъде осигурен специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 02.10.2022 г., с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

2. Директорът на дирекция „Транспорт” при Столична община да обезпечи предоставянето на услугата по т. 1 от настоящата заповед с необходимите за целта транспортни средства и човешки ресурс.

3. На телефонен номер 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 01.10.2022 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 02.10.2022 г., ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Столична община.

4. Информация относно разпореденото с настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува съобщение на Електронния портал на Столична община в рубрика „Избори НС 2022“ https://www.sofia.bg/election

Чрез АИССО, заповедта да се насочи на директора на дирекции „Транспорт“ при Столична община – за изпълнение на т. 1, т. 2 и т. 3, на директора на дирекция „Административно обслужване“ – за изготвяне на съобщение по т. 4, на директора на дирекция „Информационнни технологии“ – за публикуване на съобщението по т. 4, на зам.-кмета в направление „Финанси и здравеопазване“ и секретаря на Столична община – за сведение, на зам.-кмета на направление „Транспорт и градска мобилност“– за контрол.

Чрез СЕОС с придружително писмо, заповедта да се изпрати на кметовете на райони – за сведение, на директора на Столична дирекция на вътрешните работи– за сведение.

С придружително писмо, по ел. път заповедта да се изпрати на председателите на 23-та, 24-та и 25-та Районни избирателни комисии на територията на Столична община– за сведение и предприемане на действия в съответствие с чл. 234, ал. 2 от ИК.

Указ № 213 на Президента на Република България за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.
Централна избирателна комисия – https://cik.bg

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и заповед с рег. № СОА22-РД09-1422/18.08.2022 г. на кмета на Столичната община във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г. с Указ № 213 на Президента на Република България, и съобразно Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г

Back To Top
Skip to content