skip to Main Content

РЕЗУЛТАТИ – първи тур

РЕЗУЛТАТИ – втори тур

Видеоматериали, как да се гласува може да намерите на адрес: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ, на който можете да се упражните преди изборите на 14.11.2021 г. можете да намерите на следния линк: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА

ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ В ИЗБОРИТЕ НА 21.11.2021 г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки. С Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. , изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) са определени условията и редът за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително – 21 ноември 2021 г. (съобразено с  Решение № 957-ПВР/16.11.2021 г.).

В случай че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 21 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т.  4, т.  5 и т. 17 от Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – рубрика Избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))

https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

 • на ел. поща covid.psik1411@sofia.bg – БЛАНКА
 • за допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 от ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

Лицата, подали заявление, включени в избирателните списъци за изборите на 14 ноември 2021 г., за които към 21.11.2021 г. задължителната изолация (14 дни) или задължителната карантина (10 дни) е в сила, няма да подават повторно заявление. Същите ще бъдат уведомени на посочения от тях телефонен номер от районната администрация по адрес на карантиниране.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
Осигурен е специализиран транспорт за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

в изборния ден на 21.11.2021 г.

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви за възможността за осигуряване на специализиран транспорт от дирекция „Транспорт” при Столична община на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 21.11.2021 г., с цел предоставяне на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонен номер 0800 20 720 (безплатен за гражданите) от 07:00 часа до 20:30 часа на 20.11.2021 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 21.11.2021 г., ще се приемат заявки от отдел „Транспортно обслужване” към дирекция „Транспорт” при СО.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Заповед на кмета на Столична община относно забрана за употребата на алкохолни напитки в предизборния и изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент на Република България

Заповед № СОА21-РД09-1460/01.11.2021 г. на кмета на Столична община за образуване и утвърждаване на 15 (петнадесет) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по многомандатни изборни райони

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА

ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация с подвижни избирателни кутии при спазване на всички противоепидемични мерки. С решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. , изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) са определени условията и редът за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/района/кметството/ кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 1  ноември до изборния ден включително.

В случай, че желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 14 ноември 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение  към Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) (чл. 28, ал. 3 от ЗМДВИП и т. 4, т. 5 и т. 17 от Решение 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изм. и доп. с Решение № 837-ПВР/НС/от 01.11.2021 г. на ЦИК):

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.
  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г. (без да е налице изискване за Квалифициран електронен подпис (КЕП))

https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на основание на избирателя (поставяне под задължителна карантина или задължителна изолация) по служебен път, като същият вписва избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронна поща, посочени в заявлението му.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Уведомление относно насрочени консултациите за сформиране на съставите на евентуални секции с подвижна избирателна кутия на територията на район „Илинден“

Дежурни телефони в районните администрации на Столична община, във връзка със сроковете, предвидени в действащия Изборен кодекс, за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия и издаване на удостоверения за гласуване на друго място до 30.10.2021 г. (включително) и за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци  до 06.11.2021 г. (включително) за изборите за ПВР/НС – 14.11.2021 г.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок до 30 октомври 2021 г.  по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 39-ПВР-НС (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/районната администрация;
 • изпратено по факс: 02 988 56 97;
 • изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. По електронен път, чрез подаване на електронно заявление, като за същото не се изисква електронен подпис:

 • чрез Портала на Столична община за електронни услуги – избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за Народно събрание – 14.11.2021 г.https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index
 • на ел. поща psik1411@sofia.bg – БЛАНКА

Подаване на заявление можете да извършите и към съответната районна администрация на Столична община.

Органът по чл. 23 ал. 1 от ИК извършва проверка и установява наличието на трайно увреждане на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от заявителя документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51

В случай, че не сте успели да подадете заявление до 30 октомври 2021 г., разполагате с допълнителна възможност до 8 ноември 2021 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия, за което обстоятелство можете да проследите на сайта на Столична община https://www.sofia.bg/en/election или да се свържете с нас на безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ – 14.11.2021 Г.

 

Заповед № СОА21-РД09-1263/24.09.2021 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември 2021 г.

– ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции

– ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

Заповед № СОА21-РД09-1325/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за забрана провеждането на предизборна агитация в административните сгради на Столична община за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Заповед № СОА21-РД09-1315/07.10.2021 г. на кмета на Столична община за определяне на местата за поставяне на агитационни материали за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

– ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заповед № СОА21-РД09-1324/07.10.2021 г. на кмета на СО за забрана използването на общинския транспорт на територията на Столична община за провеждането на предизборна агитация за изборите за ПВР/НС, насрочени за 14.11.2021 г.

Уведомление относно насрочени консултациите за сформиране на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на район „Илинден“

УКАЗ № 245 от 14.09.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14. ноември 2021 г.

Решение на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14. ноември 2021 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ИЗБОРИТЕ

Районна избирателна комисия София 25. МИР

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Back To Top
Skip to content