skip to Main Content

Централна избирателна комисия

Публикувано на 19/09/2016

ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1174/16.09.2016 г., изменена със ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1195/19.09.2016 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 520 (хиляда петстотин и двадесет) избирателни секции за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум, насрочени за 06 ноември 2016 г., разпределени по избирателни и административни райони, като номера на всяка избирателна секция се състои от 9 цифри в следната последователност АА, ВВ, СС, XXX, където: АА е номерът на изборния район в страната; ВВ е номерът на Столична община, съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ); СС е номерът на съответния административен район на Столична община; XXX е номерът на избирателната секция в съответния административен район.

Back To Top
Skip to content