skip to Main Content
С Постановление № 206 от 23.10.2023 г. е приета Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждане, възпитание и обучение на децата, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места.

Наредбата е публикувана на 27.10.2023 в бр. 90 на „Държавен вестник“ и влиза в сила от деня на обнародването й.

В чл. 7, ал. 2 са регламентирани нови срокове за подаване на заявленията за изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите на деца от тримесечна възраст до 1 септември в годината, в която навършват тригодишна възраст, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението им, когато децата не са приети в общински детски ясли или яслени групи в общински или държавни детски градини поради липса на свободни места:

до 5-и ноември за периода 1 септември – 31 октомври на текущата година;
до 5-и януари за периода 1 ноември – 31 декември на предходната година;
до 5-и март за периода 1 януари – 28 февруари на текущата година;
до 5-и май за периода 1 март – 30 април на текущата година;
до 5-и юли за периода 1 май – 30 юни на текущата година;
до 5-и септември за периода 1 юли – 31 август на текущата година.

ВАЖНО!

От 27.09.2023 г. родителите имат възможност да подават документи за изплащане на компенсации през нов модул на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас
Във връзка с прилагането на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г.) и Постановление № 231 от 1 август 2022 г., по предложение на районни администрации Лозенец, Витоша и Овча купел беше разработен модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас).
Чрез новия модул се дигитализират процесите по подаване на документи от родителите на неприетите деца и тяхната обработка от служителите в районните администрации. Използват се наличните функционалности на ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас за извършване на служебни проверки в НБД „Население“ на настоящия адрес на неприетото дете и неговия статус в регистрите на МОН.
Модул „Компенсации“ се внедрява в експлоатация от 27.09.2023 година, като всички документи за учебната 2023/2024 г. ще се подават и обработват по електронен път.
Родителите на неприетите деца, които преди 27.09.2023 г. са подали в районните администрации заявления и/или искания за компенсации за новата учебна 2023/2024 година, трябва да попълнят необходимите данни в модул „Компенсации“ в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас и да прикачат в системата съответните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.
Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и I-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“:

Документите за учебната 2022/2023 година ще се подават и обработват по досегашния ред – на гише в районните администрации.

ВАЖНО! Промени за компенсиране разходите за деца, неприети в общински детски ясли и яслени групи в общински детски градини

Постановление № 231 на Министерски съвет от 01.08.2022 г.

В изпълнение на Постановление № 7, чл. 5, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, Район „Илинден“ продължава да приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини. Условията и сроковете остават, както са определени с ПМС № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. компенсирането на разходи, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

Условия за кандидатстване

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Детето в кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред определен от съответната община и не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родители не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи на деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст.

Необходими документи

1. Заявление по образец – изтеглете ТУК;

2. Искане по образец – изтеглете ТУК.

Документите се подават в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране.

Документите за кандидатстващите от район „Илинден“ се подават в районната администрация на адрес: ж.к. „Захарна фабрика“, ул. Билянини извори“ № 10.
Общината извършва проверка за наличието на условията по чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Към искането се прилагат следните документи в зависимост от вида на сключените договори:
1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи:
а) Договор, сключен между родителя и частната детска ясла или частна детска градина с яслена група (прилага се само при първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);
б) платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
с) Удостоверение от банка за банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата, сключени с физически лица:
а) договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице (прилага се само с първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);
б) отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
в) копие от документи, удостоверяващи изискванията към физическото лице, което е страна по договора – диплома за придобита професионална квалификаци „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
с) документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
г) удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

Забележка:
 Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.
– Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитани и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. Настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1,4 и 5 от Постановлението;
2. Родителят откаже да запише детето си на предложеното от общината място в детската ясла или градина, в които е кандидатствало.

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсациите е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

Back To Top
Skip to content