skip to Main Content

Към Столична община – район „Илинден“ функционира Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.

МКБППМН е създадена на основание чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеи съгласно Заповед на кмета на СО – район„Илинден“.

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществява следните дейности:

 1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на СО – район „Илинден “, издирва и установява, съвместно с инспектора от Детска педагогическа стая и дирекция „Социално подпомагане“ малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
 2. Налага възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви и престъпления;
 3. Следи отблизо поведението на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителни домове, както и на осъдените условно или предсрочно освободени от поправителния дом и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие;
 4. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
 5. Налага мерки на родителите или лицата, които ги заместват, за които се установи, че не полагат допълнително грижи за възпитанието на децата си и те са извършили противообществена проява или престъпление като: предупреждение, задължаване да посещават социално-организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лева;
 6. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в СО – район „Студентски“ и прави предложение пред съответните държавни органи.

Задачи на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните:

 1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния – работа в училищата с директорите и педагогическото ръководство; с педагогическите съветници и класните ръководители; с родителските съвети и училищните настоятелства;
 2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните;
 3. Срещи със специалисти в областта на превенцията на тютюнопушене, алкохол и наркотици;
 4. Контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения;
 5. Превантивна работа с родителите и общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, изкуство;
 6. Летни спортни програми за деца от социално слаби семейства и деца в риск;
 7. Обучения и тренинги по актуални проблеми по отношение на поведението на малолетните и непълнолетните.
Back To Top
Skip to content