skip to Main Content

„Общински приходи – „Илинден“

Като част от Дирекция „Общински приходи“ в Столична община, отдел „Общински приходи – „Илинден“ е пряко подчинен на заместник-кмета по направление „Финанси и здравеопазване“ в Столична община, а не на районната администрация.

Можете да проверите и да платите дължимите местни данъци и такси на сайта на Столична община:

Ако притежавате ПИН от общината или ПИК от Национална агенция по приходите, можете да проверите и платите данъчните си задължения.

Телефони за връзка:

 02 / 904 12 48; 02 / 904 12 49; 02 / 904 12 50; 02 / 821 12 67; 02 / 821 12 71

Банкова сметка за плащане на данъци:

ВIС код на ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF

IBAN за приходи BG 36 SOMB 9130 84 011362 44

Кодове за вид плащане
(Попълва се задължително в реквизит „Вид плащане“ на платежния документ според вида на прихода)

44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса битови отпадъци
44 25 00 – Данък придобити имущества по дарения и възмезден начин
44 34 00 – Други данъци
44 65 00 – Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения, начети

Back To Top
Skip to content