skip to Main Content

ВАЖНО!

Компенсации за неприети деца до 3 годишна възраст

В изпълнение на Постановление № 7, прието на 19 януари 2023 г. от Министерски съвет, съгласно чл. 5 от същото, Район „Илинден“ продължава да приема документи за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в детски градини. Условията и сроковете остават, както са определени с ПМС № 231 ОТ 1 АВГУСТ 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

Постановление № 231 на Министерски съвет от 01.08.2022 г.

Компенсации на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст

Считано от 01.09.2022 г. съгласно условията и реда на Постановление № 231 на Министерски съвет от 01.08.2022 г. (обн. в ДВ.бр. 62 от 05.08.2022 г.) родители на деца от тримесечна до тригодишна възраст, които поради липса на места не са приети в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, могат да кандидатстват за компенсирането на разходи, пряко свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

Условия за кандидатстване

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Детето в кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред определен от съответната община и не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родители не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи на деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст.

Условия за кандидатстване

Документите се приемат за деца от тримесечна до тригодишна възраст, ако едновременно са изпълнени следните условия:

1. Детето в кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, по ред определен от съответната община и не е прието поради липса на свободни места;

2. Детето не е записано в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина;

3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район;

4. Родители не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи на деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитание и обучение, по реда на това постановление;

5. За отглеждане на детето не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда за отглеждане на дете до навършване на двегодишната му възраст.

Необходими документи

1. Заявление по образец – изтеглете ТУК;

2. Искане по образец – изтеглете ТУК.

Документите се подават в срок до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се иска компенсиране, а именно:
– за месец септември – от 01.10. до 05.10.2022 г.
– за месец октомври – от 01.11. до 05.11.2022 г,
– за месец ноември – от 01.12. до 05.12.2022 г. и
– за месец декември – от 01.10. до 05.01.2023 г.

Документите за кандидатстващите от район „Илинден“ се подават в районната администрация на адрес: ж.к. „Захарна фабрика“, ул. Билянини извори“ № 10.
Общината извършва проверка за наличието на условията по чл. 3 към датата на подаване на заявлението и в 14-дневен срок уведомява родителите, които имат право да получават компенсиране на разходите. В случаите, когато не са изпълнени условията упълномощено длъжностно лице издава мотивиран отказ.

Към искането се прилагат следните документи в зависимост от вида на сключените договори:
1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1, сключени с частната детска ясла или частната детска градина с яслени групи:
а) Договор, сключен между родителя и частната детска ясла или частна детска градина с яслена група (прилага се само при първото искане за изплащане, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);
б) платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане, възпитание и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;
с) Удостоверение от банка за банкова сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредбата, сключени с физически лица:
а) договор за отглеждане, възпитание и обучение, сключен с физическото лице (прилага се само с първото искане за изплащане на компенсации, а за следващите месеци – само ако са настъпили промени);
б) отчет и приемно-предавателен протокол, съдържащ информация за извършените за месеца дейности по чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 3 – 5 от Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;
в) копие от документи, удостоверяващи изискванията към физическото лице, което е страна по договора – диплома за придобита професионална квалификаци „медицинска сестра“, „акушерка“, „лекарски асистент“ или „фелдшер“, съответно диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика“;
с) документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;
г) удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

Забележка:
 Родителите имат право на компенсиране на разходите за всяко свое дете поотделно, пропорционално на частта от възнаграждението, което са заплатили за него въз основа на договор.
– Правото на компенсиране със средства от държавния бюджет за едни и същи разходи за определен месец за едно дете не може да се упражнява и от двамата родители поотделно.

Изплащането на компенсации на родителите за разходите, пряко свързани с отглеждане, възпитани и обучение на децата им, се прекратява със заповед на кмета, когато:
1. Настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 1,4 и 5 от Постановлението;
2. Родителят откаже да запише детето си на предложеното от общината място в детската ясла или градина, в които е кандидатствало.

В тези случаи средствата за компенсиране на разходите за месеца, в който изплащането на компенсациите е преустановено, се определят пропорционално на броя на дните до преустановяването.

Kомпенсации на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на свободни места

Районна администрация „Илинден“ продължава и през учебната 2022-2023 година да приема заявления за компенсация на родители на деца, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях – в изпълнение на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 5.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г.

Кой има право да кандидатства?

Родители на деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места за предучилищно образование в тях, които едновременно отговарят на следните условия:

1. Детето да е навършило 3 години преди учебната година, за която кандидатства.

2. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.

3. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.

4. Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.

5. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище.

6. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране.

7. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Какви разходи ще бъдат компенсирани от държавния бюджет за учебната 2022/2023 г. и как ще се определя техният размер?

Разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на всяко дете поотделно, като сумата ще бъде не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищното образование, която, съгласно заповед № РД09-2657/24.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката, за периода 01 април 2022 г. – 31 декември 2022 г. е определена компенсация в размер на 372 лв.

Размерът на компенсацията за допустимите разходи ще се определя за всеки месец поотделно на базата на действително извършените от родителя месечни разходи, удостоверени с надлежни документи.

Какви разходи са допустими за компенсиране?

Разходите, които подлежат на компенсиране по реда на чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБАТА и трябва да бъдат удостоверени с надлежни документи са:

1. Разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище при условието на чл. 3, ал. 1, т. 5.

2. Разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца.

3. Разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица.

4. Разходи за отглеждане на детето в размер 20 на сто от разходите по т. 3.

Процедура по кандидатстване и необходими документи

1. Всички родители, отговарящи на изискванията и желаещи да се възползват от компенсацията през учебната 2022-2023 година подават ЗАЯВЛЕНИЕ по образец в следните срокове:

– до 05 ноември 2022 г. – за получаване на компенсация за цялата учебна 2022-2023 година:

– до 5-о число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г. – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението;
– месец октомври – за периода 01.07. – 14.09.2022 г.

Списък с документи, които се подават при кандидатстване за компенсация:

– ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – изтегли ТУК:

– Договор за отглеждане и обучение – сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

– Декларация за родителско съгласие за дете по образец – изтегли ТУК;

– ИСКАНЕ по образец – изтегли ТУК.

В ИСКАНЕТО родителят декларира следните обстоятелства:

  • Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Наредбата – че не получава подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който ще получава средства, по реда на тази наредба, за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението на детето му.
  • Съгласно чл. 3, ал. 8 от Наредбата – че при промяна на горепосочените обстоятелства писмено ще уведоми кмета на Район „Илинден“ в 7-дневен срок от настъпването й.

2. Пакети от документите, които родителите подават през два месеца заедно с горното ИСКАНЕ, в зависимост от вида на сключените договори:

1. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБАТА, сключени с частна детска градина или частно училище:

a) Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

2. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение по чл. 4, ал. 2, т. 2 от НАРЕДБАТА, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел:

a) Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

c) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

!!! Детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна, общинска или частна детска градина или училище.

3. Пакет от документи, удостоверяващи разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение по чл. 4, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБАТА, сключени с физически лица:

a) Договорът за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението (подава се първия път и след това само при промяна в обстоятелствата).

b) Предавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

c) Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3 от НАРЕДБАТА за физическото лице, страна по договора, а именно, че предметът на договора е за осъществяване на обучение за постигане на очакваните резултати поне в четири образователни направления, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищното образование за съответната възрастова група.

d) Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физическите лица, страна по договора за заемане на длъжността учител в детска градина/учител в подготвителна група в училище, определени в т. 1 от приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 на министъра на образованието и науката от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 61 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2020 г.).

e) Платежно нареждане или разходен касов ордер, удостоверяващ изплатено възнаграждение по сключения договор за съответния месец.

f) Удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите.

g) Копие от договор за създаване на дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) – само в случаите, когато договорът за обучение с физическото лице – обучител е сключен за дружество по чл. 357 от ЗЗД на родители, обединили своята дейност за отглеждане и обучение на своите деца.

3. Само одобрените за компенсация родители подават отново ИСКАНЕТО по образец за изплащане на компенсации през учебната 2021-2022 година, заедно с приложен към него пакета от документи, описани по-горе, удостоверяващи извършените разходи, ДО ПЕТО ЧИСЛО НА СЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИТЕ:

  • януари 2022 г. (за периода от 01 ноември до 31 декември 2021 г.),
  • март 2022 г., (за периода от 01 януари до 28 февруари 2022 г.),
  • май 2022 г. (за периода от 01 март до 30 април 2022 г.),
  • юли 2022 г. (за периода от 01 май до 30 юни 2022 г.),
  • октомври 2022 г. (за периода от 1 юли до 14 септември 2022 г.).

Къде подават документи за кандидатстване родителите от район „Илинден“?

Родителят/настойникът или нотариално упълномощено от него лице подава документите за кандидатстване в деловодството на Районна администрация „Илинден“, на адрес: гр. София, п. к. 1309, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б.

Кога ще се изплащат компенсациите на родителите?

След проверка на документите, подадени от родителите и определяне на размера на компенсацията за допустимите разходи за всеки месец поотделно, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

Средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи се предоставят по бюджетите на общините след акт на Министерски съвет, по предложение на Министъра на образованието и науката.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметкана в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.

Кога и как ще се прекратява изплащането на компенсации на родителите?

Със заповед на Кмета, когато:

1. През учебната година настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, 4 и 6 от Наредбата.

2. През учебната година родителят откаже да запише детето на предложено от общината място в детската градина или училището, в които детето е кандидатствало, или на друго равностойно място по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Наредбата.

Размерът на компенсацията за месеца, в който изплащането й е прекратено, се определя пропорционално на броя на дните до прекратяването.

Back To Top
Skip to content