skip to Main Content

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - за учебната 2021-2022 г.!

Актуално към 30.03.2021 г.

Във връзка с откриването на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2021-2022 г., уведомяваме всички родители, че с Решение № 133 на Столичен общински съвет от 18.03.2021 г. е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Централизираното електронно регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища ще се извършва по График на дейностите за прием на ученици в първи клас, утвърден от кмета на Столична общиа, чрез сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училище /ИСОДЗПГУ и I клас/

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстването, съобразно изискванията на новата СИСТЕМА ще се издават от съответната районниа администрация на Столична община или ще бъдат осигурявани по служебен път от директорите на училищата или упълномощени от тях длъжностни лица.

Списък с училищата, разположени на територията на район „Илинден“
СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
Прилежащи територии на училищата, разположени в район „Илинден“
График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021-2022 г.
При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, можете да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на Столична община на следните телефони: 02/9433183; 02/8468458; 02/9810744 и 0884764989, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

Back To Top
Skip to content