skip to Main Content

Обява за конкурс

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 490/23.07.2021г. на СОС и Заповед №СОА21-РД09-1204/01.09.2021г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от имот–терени публична общинска собственост за разполагане на 10 бр. преместваеми обекти по одобрена план схема на територията на „Западен парк – представителна част“, видна на ел. страницата на СО, направление „АГ“, представляващи:

1.1. ЗОНА „СВОБОДЕН ОТДИХ“, включваща следните обекти:

Обект № 1 (№ 1.10 от легендата) – летен театър, покрита площ (обслужващи площи) – общо 360 кв.м; открита площ – места за зрители и сцена – общо 880 кв.м.

Обект № 2 (№ 1.11 от легендата) – кафе, покрита площ – 195 кв.м.

Обект № 4 (№ 1.13 от легендата) – ресторант, покрита площ – 422 кв.м., открита площ – 500 кв.м.

Обект № 5 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 6 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м.,покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 7 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 8 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 9 (към № 1.14 от легендата) – павилион до 36 кв.м., покрита и открита площ – до 36 кв.м.

Обект № 10 (№ 1.15 от легендата) – открит бар с открита площ (навеси) – 90 кв.м.

1.2. ЗОНА „ОБСЛУЖВАНЕ“, включваща следните обекти:

Обект № 28 – открит паркинг – обща площ – 7000 кв.м. за 240 паркоместа

Начална конкурсна месечна наемна цена:

Обект № 1 – 858,00 лв. без ДДС

Обект № 2 – 637,00 лв. без ДДС

Обект № 4 – 1 233,00 лв. без ДДС

Обект № 5 – 133,00 лв. без ДДС

Обект № 6 – 133,00 лв. без ДДС

Обект № 7 – 133,00 лв. без ДДС

Обект № 8 – 133,00 лв. без ДДС

Обект № 9 – 133,00 лв. без ДДС

Обект № 10 – 209,00 лв. без ДДС

Обект № 28 – 2 513,00 лв. без ДДС

Гаранция за участие в размер на – размера на началната конкурсна месечна наемна цена за обекта

Място и краен срок за закупуване на документацията – до 14.00ч. на 28.01.2022г. от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „АИО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 28.01.2022г. включително в служба „АИО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 31.01.2022г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв. /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 46; 02/439 73 47

Back To Top
Skip to content