skip to Main Content

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

ilinden-novini

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 416/09.06.2022г на СОС и Заповед № СОА22-РД98-41/06.07.2022г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на част от имот – публична  общинска собственост,  находящ се на територията на Район „Илинден” в сградата на 113 СУ „Сава Филаретов“, с идентификатор 68134.1203.842.1 по КККР с предназначение – сграда за образование в ПИ 68134.1203.842 по КККР, м. „Разсадника-Бежанци“-2001, кв. 60, УПИ ІІІ – за училище, с административен адрес –  бул. „Тодор Александров“ № 177,  АОС №12/18.05.2020г..

Предмет за отдаване под наем – 6 /шест/ класни стаи, ситуирани на 4 /четвърти/ етаж в основното крило на сградата с площ от 288,0 м2,  идеални части като стълбище, коридори и санитарни възли с площ 612,0 м2 и част от дворното пространство с площ 847,0 м2.

Специфично конкурсно условие  за образователна дейност

Срок за отдаване под наем – 10 /десет/ години

Начална конкурсна месечна наемна цена: 1990,00 лв., /без ДДС/

Определена по силата на чл.14, ал.1 от Наредбата за общинската собственост на СОС и чл.24 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СОС.

Наемът се облага с 20% ДДС.

Гаранция за участие в размер на  300.00 лв.

Място и краен срок за закупуване на документацията –  до 14.00ч. на 26.08.2022г.             от район „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А служба „ЦАО” – фронтофис.

Краен срок за подаване на офертите – до 17,00ч. на 26.08.2022г. включително в служба „ЦАО” на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Провеждане на конкурса на 29.08.2022г. от 14.00ч., стая 300, ет. 3 в сградата на район „Илинден”, гр. София, кв. „Захарна фабрика” бл.51А.

Цена на книжата – 50.00 лв.  /без ДДС/

Информация на тел. 02/439 73 47;

Back To Top
Skip to content