skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за обучение

ilinden-novini

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-07 и е  съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, като са обособени две позиции:

1. Обособена позиция 1 – „Организиране и провеждане на специализирани обучения“;

2. Обособена позиция  2 – „Организиране и провеждане  на  групови обучения за администрацията“.

Участниците могат  да изтеглят и отпечатат цялата документация за участие от официалния интернет сайт на Възложителя – Столична община: http://www.sofia.bg/,  раздел: „Профил на купувача“ или от  интернет страницата на Район „Илинден“: http://ilinden.bg

Документацията за участие може да се получи до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я получат.

Освен предоставения достъп до документацията на интернет страницата на Столична община – www.sofia.bg или на интернет страницата на Район „Илинден“ – www.ilinden.bg, предварителният преглед на документацията може да се извършва и на място – от 8.30 часа до 17.00 часа, всеки работен ден на касата на район „Илинден“, на адрес: гр. София, жк. Захарна фабрика, ул. „Билянини извори“ № 10, вх Б.

Открита поща:

 

Back To Top
Skip to content