skip to Main Content

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/

ilinden-novini
ОПАК - лого
Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“
 

Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/

Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2 : „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07

Договор №  А12-22-6/12.03.2014г.
Стойност на проекта: 60 964, 08 лв.

Период на изпълнение: 12 месеца

Проектът се финансира от Европейския социален фонд,
чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ и предприсъединителните програми на ЕС.

Основна цел на проекта:

Повишаване на квалификацията и професионализма на общинските служители.

Специфични цели:

 1. Подобряване на работата на Район „Илинден” на Столична община чрез обучение на служителите.
 2. Подобряване на капацитета на служителите в ключови области чрез целенасочени обучения.

Целева група:

Общинската администрация в Район „Илинден”, кмет и заместник кметове.

Очаквани резултати:

 • Сформиран екип за управление и разработване на документацията за изпълнение на дейностите по проекта;
 • Подписани договори с изпълнители на проекта;
 • Проведено специализирано обучение за общо 15 ръководители и служители в общината за по-добра комуникация с гражданите;
 • Проведено специализирано обучение за общо 12 служители по прозрачност и добри начини за предоставяне на информация и обслужване на населението в общината;
 • Проведено обучение по английски език по А1 и А2, съобразено с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение, за общо 20 общински служители;
 • Проведено обучение по „Основни производства по АПК за неюристи” (ПР–6) от каталога на Института по публична администрация /ИПА/ за общо 10 служители.
 • Проведено обучение „Как да мотивираме ефективната работа на служителите” (ЗА-4)  ) от Каталога на Института по публична администрация за общо 3 служители;
 • Проведено обучение по „Делова комуникация и етикет” (ЕФ–6) – 4 служители;
 • Проведено обучение по „Прилагане правото на ЕС в България” (ЕРФ-1)  – 4 служители;
 • Проведено екипно обучение за по-добро решаване на проблеми и конфликти за общо 23 служители;
 • Проведено обучение по развитие на екипа за общо 30 служители;
 • Проведени дейности по информация и публичност.

Основни дейности:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Провеждане на специализирани обучения:

Дейност 3: Провеждане на обучения по каталога на Института по публична администрация:

Дейност 4: Провеждане на групови обучения за администрацията:

Дейност 5: Дейности по информация и публичност.

Откриваща пресконференция

Успешно приключили обучения, курсове и семинари:

 • „Делова комуникация и етикет“ (ЕФ-6)
 • „Основни производства по Административнопроцесуален кодекс /АПК/ (за неюристи)“
 • Специализирано обучение по английски език – ниво А1
 • Специализирано обучение за по-добра комуникация с гражданите
 • „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“
 • „Създаване на умения за по-добро решаване на проблеми и конфликти”
 • Специализирано обучение по английски език – ниво А2
 • Специализирано обучение за служители от общинската администрация за изграждане умения за прозрачност и добри начини за представяне на информация и обслужване на населението
 • „Обучение по развитие на екипа“

Закриваща пресконференция

Back To Top
Skip to content