skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за почистване на коритото на река „Суходолска“, Район „Илинден“, по две обособени позиции

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” възлага да бъде проведен избор за изпълнител/и на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП за „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА РЕКА СУХОДОЛСКА, РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

  1. Първа обособена позиция: „Участък от ул. „753“ до моста на ул. „3020“ – 407 метра – коригиран (до ромската махала).
  2. Втора обособена позиция: „Участък под моста ул. „3020“ и след моста на ул.„3020“ (покрай западния край на складовете на МВР), на разстояние 100 метра.

Документацията заедно с публичната покана можете да изтеглите от тук:

Back To Top
Skip to content