skip to Main Content

Обява № 2 за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ОПАК – за публичност

На основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/  Столична община – район „Илинден” открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на дейности по информация и публичност за реализиране дейностите на проект „Повишаване  на квалификацията на  служителите чрез обучение“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участниците могат  да изтеглят и отпечатат цялата документация за участие от официалния интернет сайт на Възложителя – Солична община: http://www.sofia.bg/,  раздел: „Профил на купувача“ или от интернет страницата на Район „Илинден”: http://www.ilinden.bg

Документацията за участие може да се получи до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията, преди да я получат.

Освен предоставения достъп до документацията на интернет страницата на Столична община – www.sofia.bg и интернет страницата на Район „Илинден“ – www.ilinden.bg, предварителният преглед на документацията може да се извършва и  на място – от 8.30 часа до 17.00 часа – всеки работен ден, на касата на район „Илинден“, на адрес гр. София, жк. Захарна фабрика, ул. „Билянини извори“ № 10, вх Б.

Back To Top
Skip to content