skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за „Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Район „Илинден”

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ Столична община – район „Илинден” открива процедура за подбор на изпълнител/и/ и възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Столична община – район „Илинден”.

Офертите се събират с публикуване на покана в регистъра на Агенцията за обществени поръчки /АОП/.

Back To Top
Skip to content