skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали, в сградата на 43 ОУ „Хр. Смирненски“

На основание чл. 14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки, Столична община – район „Илинден“ открива процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Преустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали, в сградата на 43 ОУ, бул. „Сливница“ №45“.

Горната процедурата за възлагане на обществена поръчка се открива във връзка с издадено разрешение за строеж №12/2014 г. за обект: „Пеустройство и реконструкция на котелно помещение и прилежащите му помещения в учебни зали и изграждане на открита рампа за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност, в т.ч. на хора с увреждания, в сградата на 43 ОУ „Христо Смирненски“ при СО- район „Илинден“.

Back To Top
Skip to content