skip to Main Content

Обява за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители за: „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци, консерви и хигиенни материали за детските заведения на територията на Район „Илинден“

Столична община – район „Илинден” обявява открита процедура на основание чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.16, ал.8 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Процедурата е открита с Решение № РД 09-194/28.05.2014г. на Кмета на Столична община – район „Илинден“, с предмет: избор на изпълнител за „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци, консерви и хигиенни материали за детските заведения на територията на Столична община – район „Илинден” по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Доставка на хранителни продукти „Месо, риба, колбаси, хляб мляко, млечни продукти и закуски”;

Обособена позиция № 2 – Доставка на „Плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви”;

Обособена позиция № 3 – Доставка на „Хигиенни материали”.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: Периодични доставки на хранителни продукти , плодове, зеленчуци и консерви, хигиенни материали за детски заведения на следните административни адреси, намиращи се в гр. София – територията на СО – район „ Илинден”:

ОДЗ №52 „Илинденче”-ул.”Пловдив”№25

ОДЗ № 52„Илинденче”-филиал – ул.”Кукуш” №1

ЦДГ №53 „Св.Троица”- ул.”Цар Симеон”№225

ОДЗ№179 „Синчец”-ул.”Кукуш”№34

ОДЗ №21 „Зора”-кв.”Зах.фабрика”

ОДЗ №51 „Щурче”- ул.”Цар Симеон”271

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕТО НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
/Публикувано на 22.07.2014 г. в 09:33 часа/

СО – район „Илинден” обявява на всички участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти, плодове, зеленчуци, консерви и хигиенни материали за детските заведения на територията на район Илинден”, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 24.07.2014 г. от 14:00 ча

Back To Top
Skip to content