skip to Main Content

Столична община стартира услуга „Патронажна грижа“ – за възрастни хора и лица с увреждания

ilinden-novini

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 02.04.2020 г. Столична община стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“, процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален компонент, в която ще бъдат обхванати общо 360 потребители и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и за пълнолетни лица с увреждания, които се нуждаят от подкрепа в домашна среда (и техните семейства), хора с валидно експертно решение на „Трудово-експертна лекарска комисия“, хора с хронични заболявания, които се нуждаят от продължително наблюдение и здравни грижи, както и хора след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи (и техните семейства).

Патронажната услуга се предоставя от специалисти, които подпомагат хората в техните домове, в ежедневните им дейности съобразно индивидуалните потребности на всеки до 2 часа на ден.

За да се включите като потребител е необходимо да попълните заявление по образец, което можете да изтеглите ТУК!

  • Заявлението и необходимите документи можете да подадете по един от следните начини:
  • като ги изпратите на електрона поща: ihupp@sofia.bg (сканирани);
  • чрез пощенски услуги;
  • чрез подаване в деловодството на дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, на следния адрес: бул. „Мария-Луиза“ №  88, ет. 5.

Телефони за контакти и допълнителни въпроси: 02 8035 929, 02 8035 939.

Back To Top
Skip to content