skip to Main Content

ОТДЕЛ „Финансово-счетоводна дейност и човешки ресурси“ (ФСДЧР)

Чл. 25. (1) Отдел „Финансово счетоводна дейност“ осъществява следните дейности:

 1. Изготвя бюджета на Района и следи за неговото изпълнение;
 2. Изготвя месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и справки, свързани с изпълнението му;
 3. Разработва тригодишна бюджетна прогноза за приходите и разходите;
 4. Отразява промените по бюджета и предлага корекции в него;
 5. Изготвя всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за Района;
 6. Осъществява таксуването на услугите по действащите такси и цени, регламентирани в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и услуги;
 7. Осчетоводява и отчита приходите по бюджета и ги превежда в Столична община;
 8. Изготвя и представя ежемесечно в Столична община Справка-декларация по Закона за данък добавена стойност;
 9. Осчетоводява приходите и разходите по собствения бюджет и финансиранията към третостепенните разпоредители с бюджетни кредити;
 10. Обработва първичната счетоводна документация по заприходяването на частна общинска собственост, ДМА и стоково-материални ценности;
 11. Изготвя тримесечни обобщени оборотни ведомости на Района и третостепенните разпоредители;
 12. Следи за разходването на утвърдения фонд „Работна заплата“;
 13. Подготвя ведомости за заплати и платежни документи за осигуровки на служителите;
 14. Издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на служителите;
 15. Оформя и изготвя платежните документи за всички разплащания по собствения бюджет;
 16. Провежда инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности и оформя резултатите от проверките;
 17. Организира и осъществява материално-техническото състояние на общинската администрация;
 18. Осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол на финансовата и платежна дисциплина, извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати;
 19. Съхранява счетоводните документи и отговаря за предаването им по установения ред в архива;
 20. Издава всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи – служебни бележки, фактури, квитанции и други;
 21. Началникът на отдела предоставя становища по проекти на заповеди, вътрешни правила и други документи, свързани с финансовата дейност на общината.
 22. Поддържане на личните трудови досиета на служителите като се съхраняват всички техни молби, договори и допълнителни споразумения към тях, длъжностни характеристики и техните промени във времето, искания за обяснения и обясненията, както и всички документи, касаещи факти по трудовото/служебното правоотношение, както и своевременното им актуализиране и съхраняване в лична папка по опис.
 23. Организиране разработването, утвърждаването и съхранението на длъжностните характеристики на служителите.
 24. Организиране и разработване на длъжностното и поименното длъжностно разписание.
 25. Организиране на процеса на атестиране на служителите.
 26. Предоставяне на личните досиета за лично ползване само с разрешение и срещу подпис на получателя за получил по опис и върнал по опис документите.
 27. Издаване на документи, удостоверяващи трудовия/служебен стаж на служителите.
 28. Изработване на годишен план за обучение на служителите.
 29. Изготвяне на проекти на договори за изработка/поръчка (граждански договори);
 30. Водене на статистическа отчетност за числеността на персонала.
 31. Подготовка и комплектуване на всички необходими документи за обявяване и участие в провеждането на конкурси за вакантните длъжности по трудови и служебни правоотношения.
 32. Въвеждане на данни в годишния Отчетен доклад за състоянието на администрацията на Район „Илинден“ във връзка с чл. 62 от Закона за администрацията.
 33. Въвеждане и актуализиране на информацията в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.
 34. Организиране своевременното подаване на декларациите по чл. 12 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и водене и поддържане на регистрите на декларациите.
 35. Организиране на своевременното подаване на декларациите по чл. 29 от ЗДСл, респективно по чл. 107а от КТ.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Заявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрация може да бъде изтеглено ТУКДекларация по чл.8, ал.2 от Наредбата за определяне на реда за излпалащане от държавата на присъдена издръжка ТУКБланка - образец на съгласие за обработка на лични данниЗаявление - Декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощДекларация - личен асистентЗаявление - Декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ - 1 асистентЗаявление - Декларация за включване в механизма за лична помощ по реда на Закона за личната помощ - 2-ма асистента
Back To Top
Skip to content