skip to Main Content

ОТДЕЛ „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология и контрол по строителството“ (ИИБЕКС)

Чл. 29. (1) Отделът осъществява дейности, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството, екологията и контрола по строителството в Района.

(2) Дейностите, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството, екологията и контрол по строителството са:

 1. Приема, подготвя и контролира аварийни и планови ремонти на общинския сграден фонд и инсталации в училища, детски градини, общински сгради и др. Изготвяне на констативни протоколи и количествено-стойностни сметки за необходимите видове строително-монтажни работи, след оглед на обекта.
 2. Следи за състоянието на общинската пътна мрежа. Изготвя програми за годишни ремонти. Предлага на Столична община пътни участъци и тротоари за текущ и авариен ремонт и участва при приемането на извършената работа и подписва протоколи за заплащане на действително извършени строително монтажни работи (Акт образец 19).
 3. Извършва огледи за необходим текущ ремонт или внезапно възникнал проблем на детските площадки и организира дейностите по ремонта им.
 4. Упражнява инвеститорски контрол при реализация на инвестиционни проекти за училища и детски градини.
 5. Изготвя справки и отчети за изпълнените ремонти и други СМР, свързани с благоустройството и сградния фонд.
 6. Извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част „Паркоустройство и озеленяване“.
 7. Извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти по част „Топлотехника, отопление, вентилация и климатизация“ (ТОВК) и част „Енергийна ефективност“( ЕЕ).
 8. Осъществява контрол при изграждането на нови и при реконструкция и ремонт на вътрешно-квартални пространства, детски и спортни площадки.

9 Разработва и изготвя предложения за подобряване на благоустройството и екологията на територията на Района, повишаване ефективността на инфраструктурните съоръжения и подобряване на енергийната ефективност.

 1. Осъществява непрекъснат контакт с Дирекция „Зелена система“ на СО по опазва-нето и поддържането на междублоковото пространство.
 2. Изготвя манипулационни планове за поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Района.
 3. Контролира и приема работата на фирмите, отговарящи за поддържане на зелените площи на територията на Района.
 4. Осъществява контрол по поддържането на река „Суходолска“ и обявява процедури, провеждани от басейнова дирекция и РИОСВ.
 5. Подготвя документация, включително количествено-стойностни сметки за кандидатстване и участие в съвместни програми на СО с държавни ведомства и други организации, включително инвеститорски контрол при реализация, свързана с дейността.
 6. Издавя разрешения за отсичане и кастрене на дървесна растителност в частни имоти.
 7. Изготвя експертна оценка за дървесна и храстова растителност за имоти, общинска и държавна собственост.
 8. Извършва маркиране и кубиране на дървесната растителност с разрешение за премахване.
 9. Извършва контрол и съдействие при извършване на компенсаторно засаждане на растителност.
 10. Съгласува проекти по озеленяване и инфраструктурни обекти.
 11. Извършва консултации, обявяване, комплектуване на документацията, отчет и последващ контрол (3 годишен контрол на участие) по програма „Зелена София“.
 12. Приема, обработва и отговаря на молби и жалби, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на инфраструктурните мрежи и обекти.
 13. Участва в държавни приемателни комисии и изготвяне на становища.
 14. Изготвя индивидуални заповеди от районния кмет с определено от него длъжностно лице, на което да му е вменено да осъществява контрола и приемането на извършената работа от назначените лица към сформираните звена за поддържане на зелените ПЛОЩИ (или към дружеството/ата с подписан договор за извършване на услуги, свързани с поддържането на зелените площи).
 15. Създава и води архив на цялостната съпътстваща документация, необходима за издаването на разрешително за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност в имоти — общинска собственост, съгласно чл. 45, ал. от НИПОЗССО и да се води справка посочваща броя на издадените и изпълнени разрешителни.
 16. Води регистър с информация за броя засадени и премахнати дървета и храсти към съответната районна администрация, за което да се предоставя необходимата информация в изпълнение на писма с № СОА20-ВК08-6ЗЗ0/22.О5.2()2О г. и № СОА г. от Заместник-кмета на Столична община.
 17. Изготвя констативни протоколи от длъжностните лица към съответните районни администрации, съобразно Заповед № СОА19-РД09-693Л6.О5.2019 г. от Кмета на Столична община, като същите съгласно чл. 46, ал. 3 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, следва да се изпращат за сведение до дирекция „Зелена система”.
 18. Изготвя протоколи за периодичен контрол съгласно Приложение № 9 към чл. 69, ал. 4 от Наредбата № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и доклади за годишен контрол и протоколи за подмяна на пясък в пясъчници и дезинфекция съгласно чл. 21, ал. 5 от същата наредба.
 19. Съставя протоколи за осъществен контрол по чл. 6, т. 6.3, протоколи констатиращи неизпълнени, съгласно чл. 8, както и извършване на ежегодна инвентаризация, съгласно чл. 30 (З) от Договора към Програма „Зелена София#’.
 20. Извършва ежегодна инвентаризация и да се заприходяват всички материални активи, разположени в зелените площи в междублоковите пространства, стопанисвани от района и наличната механизация за осъществяването на дейностите по НИПОЗССО.
 21. Постоянен контрол и проверки с оглед недопускане и своевременно предотвратяване възникване на незаконни строежи и преместваеми обекти на територията на Района;
 22. Текущ контрол на извършващото се строителство с цел недопускане отклонения от подробните устройствени планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, разрешенията за поставяне и нормативни актове по устройство на територията;
 23. Констатиране на незаконни строежи от IV, V и VI категория и преместваеми обекти и строежи с нарушения;
 24. Констатиране на нарушения при ползването на строежите или на части от тях и на преместваемите обекти;
 25. Изпълняване заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи и преместваеми обекти;
 26. Подготовка на преписки за премахване на преместваеми обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 на основание чл. 57а от ЗУТ като съставя констативни актове за нарушения и ги съобщава на нарушителите.
 27. Проверка необходимите документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти, издавани от главния архитект на Района и да изпраща копия от тях на директора на дирекция ОСК на СО.
 28. Осъществяване контрол по възстановяване на общински терени, засегнати от дейности, свързани с мрежите на техническата инфраструктура, включително ново строителство, реконструкции, ремонти и др.
 29. Периодични проверки по отношение необходимостта от извършване на ремонтни работи на сгради с опасни елементи по тях и дава предписания, като при неизпълнението им образува преписки срещу нарушителите, които се изпращат в Дирекция „Общински строителен контрол“ – СО.
 30. Връчване на заинтересуваните лица констативни актове, заповеди, наказателни постановления и др., издадени от Дирекция ОСК, НАГ – СО, кмета на СО, РО НСК, СРДНСК – Югозападен район и ДНСК.
 31. Изготвяне на преписки за премахване на обекти по чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 на основание чл. 57а от ЗУТ като съставя констативни актове за нарушения и ги съобщава на нарушителите.
 32. Подписване на протоколи № 2, № 2а и № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРР.
 33. Заверяване на технически паспорти на строежи и води регистър.
 34. Участие в комисията по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ.
 35. Участване в РЕСУТ.
 36. Участие в комисии, свързани с дейности по устройство на територията в Района.
 37. Извършване на огледи по заявления и жалби на граждани и изготвяне на писмени отговори.
 38. Изготвяне на писмени становища относно законността на търговските обекти във връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за Реда и провеждането на търговската дейност на територията на СО.
 39. Водене на ежемесечен регистър за извършените аварийни ремонти в имоти публична общинска собственост на територията на Района.
 40. Поддържане на технически архив и издаване на заверени копия от документи.

Заявления - Образци, подавани към отдела

Заявление за премахване и кастрене на дървета - образецЗаявление - образец за извършване на общи услуги от Районната администрацияБланка - образец на съгласие за обработка на лични данни
Back To Top
Skip to content